کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
اس‍ت‍خ‍ره‍ای‌ ش‍ن‍ا -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- ج‍ری‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌ -- ای‍ران‌
ت‍رج‍م‍ه‌
ت‍ن‍ف‍س‌ -- ان‍دام‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- آزم‍ای‍ش‍ه‍ا -- داده‌پ‍ردازی‌
ت‍رج‍م‍ه‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آرت‍روز -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
م‍اه‍ی‍چ‍ه‌ م‍خ‍طط -- اطل‍س‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ل‍ن‍گ‍رودی‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌
ق‍ادری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۳۱-
ل‍ی‍ب‍ووی‍ت‍س‌، ج‍ی‌، ۱۹۵۷ - م‌
اس‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
ج‍ان‍س‍ون‌، رال‍ف‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۲-
م‍خ‍ت‍اری‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ه‍ژب‍ری‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۳۱-
ت‍ارپ‌، ج‍رال‍د
وود، ف‍ردری‍ک‌ ت‍ام‍س‌، ۱۹۰۵ - م‌
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۵۶-
م‍وس‍ی‌ پ‍ور، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ورف‍ی‌
ک‍رک‍پ‌، ل‍س‌
م‍خ‍ت‍اری‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
خ‍واج‍وی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۶۸۹- ۷۵۳ ق‌
آق‍اع‍ب‍اس‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۱-
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍طره‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مراقبت و نگهداری استخر: کتابی جامع برای مدیران ، مربیان ، شناگران ، ناجیان و کادر فنی استخر
جانسون ، رالف ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۶۰۶‬,‭‌ج۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات تنفسی
گوردون ، نیل ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭V-RC‬,‭۷۳۵‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلس عضلات اسکلتی
استون ، رابرت ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خمسه خواجوی کرمانی
خواجوی کرمانی ، محمودبن علی ، ۶۸۹- ۷۵۳ ق ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۵۰‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آرتریت : راهنمای کامل تمرین شما
گوردون ، نیل ، ۱۹۵۶- ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌گ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شش گفتار پیرامون ترجمه متون ادبی
قادری ، بهزاد، ۱۳۳۱- ؛  (کرمان ) دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۹۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استعاره ترجمه (مجموعه مقالات در مورد ترجمه )
مختاری اردکانی ، محمدعلی ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۶‬,‭‌م۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی (انگلیسی - فارسی ) همراه با ریشه اصطلاحات
لنگرودی ، جهانبخش ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۸۹‬,‭‌ل۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه و مقابله کلمات قصار طنزآمیز در فارسی و انگلیسی
مختاری اردکانی ، محمدعلی ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۸۱‬,‭‌م۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
لیبوویتس ، جی ، ۱۹۵۷ - م ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌ل۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایشگاهی (مقدمه ای بر پردازش و ارائه داده ها)
کرکپ ، لس ؛  تهران دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۲/۳‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ، الگوریتمها و محاسبات
مورفی ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۸۸آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی عملی
تارپ ، جرالد ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۴۴‬,‭‌ت۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه
ابراهیمی نژاد، مهدی ، ۱۳۳۲- ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴/۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگارش علمی : راهنمای تدوین و نگارش مقاله ، پایان نامه ، رساله و گزارش پژوهش
موسی پور، نعمت الله ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌م۸‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات محاوره ای انگلیسی - فارسی
وود، فردریک تامس ، ۱۹۰۵ - م ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۶۰‬,‭و۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ماشین های الکتریکی : ماشین های جریان مستقیم
هژبری ، علی ،۱۳۳۱- ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۶۱۲‬,‭‍ه۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دوشس و جواهرفروش و شش داستان کوتاه دیگر همراه با متن اصلی و توضیح ظرایف ترجمه
مختاری اردکانی ، محمدعلی ، ۱۳۲۳ - ، گردآورنده و مترجم ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۱‬,‭‌م۳۳د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نمایش خلاق : قصه گویی و تئاترهای کودکان و نوجوانان
آقاعباسی ، یدالله ، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر قطره : دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۱۷۱‬,‭آ۷۶‌ن۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک