کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۴ ق‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ش‍ت‍ی‌( ورزش‌ -- )ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
چ‍اپ‌
ورزش‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ف‍ران‍ک‍ل‌، وی‍ک‍ت‍ور ام‍ی‍ل‌، ۱۹۰۵ - ،
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -- )اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- پ‍ه‍ل‍وی‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
س‍وگ‍ن‍د در ادب‍ی‍ات‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
طلاق‌
 
پدیدآور:
ف‍اک‍س‌، ادوارد
دی‍ل‌، ن‍ل‌
ف‍ران‍ک‍ل‌، وی‍ک‍ت‍ور ام‍ی‍ل‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
ک‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اش‍م‍ی‍ت‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌
ه‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز ج‍ی‌.
وای‍ن‍ک‌، ی‍ورگ‍ن‌
ه‍ارگ‍ری‍وز، م‍ارک‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ م‍وت‍م‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ف‍ره‌وش‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍ود
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
اردش‍ی‍رج‍ی‌، ش‍اپ‍ور
لان‍دل‍ن‌، ش‍ارل‌ دو
ف‍ی‍اض‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
زن‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ه‍اس‍پ‍رس‌، ج‍ان‌
ق‍اض‍ی‌، ق‍اس‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزش
فاکس ، ادوارد ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‌ف۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک فنون ورزشی
هی ، جیمز جی . ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‍ه۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و متابولیسم
هارگریوز، مارک ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‍ه۲و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش کشتی (از مبتدی تا پیشرفته ): راهنمای استادان ، مربیان ، کشتی گیران - دانشجویان تربیت بدنی
گودرزی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۹۵‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های اقتصادی در قرن بیستم : اقتصاد کلان
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭V-HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زمینه مشاوره و راهنمایی
قاضی ، قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷/۵‬,‭‌ق۲ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی حرکتی در ورزش ها
واینک ، یورگن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭و۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام
فیاض ، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ف۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
از چاپخانه تا کتابخانه
صافی ، قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی و حل مساله با ++C [سی ++]
دیل ، نل ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انسان در جستجوی معنی
فرانکل ، ویکتور امیل ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭D‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بازیهایی برای آموزش زبان انگلیسی
اشمیت ، الیزابت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جهانی
لاندلن ، شارل دو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭D‬,‭۲۱‬,‭‌ل۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی به پهلوی
فره وشی ، بهرام ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۱۹۴۵‬,‭‌ف۴‌ف۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
... شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس محرم ۶۱۴
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۰‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آزادیهای عمومی و حقوق بشر
طباطبائی موتمنی ، منوچهر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۴۶۹‬,‭ط۲آ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه هنر و زیبایی شناسی
هاسپرس ، جان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‍ه۲‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سوگند در زبان و ادب فارسی
کیانی ، حسین ؛  [تهران ] دانشگاه تهران موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۹‬,‭‌س۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طلاق : پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۸۱۹‬,‭‌س۲ط۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی
اردشیرجی ، شاپور ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۶۴‬,‭‌ف‍لا۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8