کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ورزش‌- ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ف‍وری‍ه‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
اق‍ت‍ص‍اد
رده‌ ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - ن‍ق‍ل‌ م‍ک‍ان‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
ت‍رج‍م‍ه‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
م‍رب‍ی‍گ‍ری‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ح‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‍ل‍س‍ون‌، پ‍ائ‍ولا
چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ک‍ار، ج‍رال‍د
ن‍ظری‌ ، رض‍ا
ول‍ز ، م‍اری‍ان‍ا س‍ال‍ز ب‍ران‌
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ی‌
ف‍ق‍ه‍ی‌ ف‍ره‍م‍ن‍د، ن‍اص‍ر، ۱۳۴۱-
ک‍ارت‍رای‍ت‌، م‍ارک‌
م‍ک‍ان‍ل‌، ک‍م‍ب‍ل‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
رووران‌، ژان‌ ک‍ل‍ود
ف‍ل‍گ‍ل‌،م‍ل‍ی‍ن‍دا
س‍ی‍م‍س‍ووا، س‍ی‍ل‍وا
ک‍ت‍س‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌
ت‍ی‍پ‍ت‌ ،اس‍ت‍ی‍ون‌
ب‍ل‍وم‍ب‍رگ‌ ،م‍ارت‍ی‌
ف‍ق‍ه‍ی‌ ف‍ره‍م‍ن‍د،ن‍اص‍ر
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‍ا،راب‍رت‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ش‍رک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز:دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ایمراث بر رده بندی کتابخانه کنگره
چان ، لوئیس می ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹‌چ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر رده بندی و شماره سازی در نظام دیویی
بلومبرگ ،مارتی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ب۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توانبخشی ورزشی (راهنمای مربیان )
تیپت ،استیون ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۹۷‬,‭‌ت۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه ورزشی
فلگل ،ملیندا ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۹۷‬,‭‌ف۸‍ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای ورزشی
کریستینا،رابرت ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۱‬,‭‌ک۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اثر مرجع
کتس ، ویلیام ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ک۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انتقال و سازماندهی مجدد در کتابخانه ها
ولز ، ماریانا سالز بران ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۳/۵‬,‭و۶‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ساختار استراتژیک سازمان (با پژوهشی کاربردی برای ارائه الگوی اقتضائی و رفتاری برای سازمانها)
فقهی فرهمند،ناصر ؛  تبریز دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تبریز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ف۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی کتابداری تطبیقی
سیمسووا، سیلوا ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۲‬,‭‌س۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی ایران
بهشتی ، محمدباقر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌ف۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد
مکانل ، کمبل ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۱/۵‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک ورزش (راهنمای مربیان )
کار، جرالد ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‌ک۲۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی دولتی
نظری ، رضا ؛  تبریز دانشگاه آزاد اسلامی تبریز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ن۶۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای رده بندی کتابخانه کنگره
چان ، لوئیس می ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹‌چ۲۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
وب سایتهای کتابخانه ای تولید مجموعه ها و سرویس های آن لاین
ویلسون ، پائولا ؛  تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷۵‬,‭و۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشینهای الکتریکی
چپمن ، استیون ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرایند مدیریت اجرایی : (مراحل 5 pdca در ایران )
فقهی فرهمند، ناصر، ۱۳۴۱- ؛  تبریز دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تبریز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ف۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روش های فوریه برای مهندسان و محققان
کارترایت ، مارک ؛  تهران نشرکتاب دانشگاهی تبریز:دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۵‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین کنفرانس ترجمه تبریز۱۷- ۱۵ اسفند
کنفرانس ترجمه تبریز(سومین :۱۳۷۷:تبریز) ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۶‬,‭‌ک۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهارتها و روشها در نگارش پایان نامه های دانشگاهی : کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
رووران ، ژان کلود ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭ر۸۶‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2