کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍را ج‍س‍ت‍ج‍وگ‍ر
[IRGDگ‍ری‍د
ن‍رم‌ اف‍زار ن‍گ‍اری‌ اداری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍وم‍ت‍ری‍ک‌
دی‍د م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ه‍ای‌ م‍وب‍ای‍ل‌ [ M2JE
م‍رورگ‍ر وب‌
پ‍ورت‌ م‍وازی‌[ C
ح‍ی‍ات‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
روب‍ات‍ه‍ای‌ م‍ت‍ح‍رک‌
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زاری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ظی‍ر ب‍ه‌ ن‍ظی‍ر
خ‍طوط ب‍رق‌
داده‌ ک‍اوی‌
ج‍م‍ع‌ چ‍ن‍د ع‍م‍ل‍ون‍دی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ رم‍زن‍گ‍اری‌
[ vPI6آی‌ .پ‍ی‌ .وی‌.۶ [ vPI4
م‍دل‌ خ‍دم‍ت‍گ‍زار -م‍ش‍ت‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍ور و غ‍ی‍اب‌
 
پدیدآور:
م‍دی‍رخ‍ازن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
پ‍ورزرگ‍ر، ف‍اطم‍ه‌
اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ام‍ی‍ن‍ی‌، ه‍م‍ا
م‍رادی‌ م‍ق‍دم‌،م‍ح‍س‍ن‌
ف‍ه‍ی‍م‍ی‍ان‌، س‍ح‍ر
ح‍ام‍د ک‍ری‍م‍ی‌
ام‍ی‍ری‌،م‍ه‍دی‌
رم‍ض‍ان‍ی‌، گ‍ی‍لان‍ا
پ‍اس‍داری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
خ‍طی‍ب‌ زاده‌، ش‍ادی‌
م‍ع‍ب‍ادی‌، ش‍ادم‍ان‌
دادور،آذر
ه‍دای‍ت‍ی‌ ، س‍ح‍ر
واش‍ق‍ای‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌ ، س‍پ‍ی‍ده‌
ع‍ظی‍م‍ی‌ پ‍رل‍ری‌، س‍ول‍م‍از
س‍رب‍ازی‌، غ‍زال‍ه‌
ت‍ائ‍ب‌،ع‍ل‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌ م‍ج‍رد، زی‍ن‍ب‌
 
ناشر:
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مسیریابی رباتهای متحرک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها
سالمی مجرد، زینب ؛  مشهد:دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۵م‌۲س‌ /،ک‌ /۱ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
پیاده سازی نرون های عصبی مصنوعی توسط Verilog [ وری لاگ ]
سربازی ، غزاله ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹پ‌۴س‌ /،ک‌ /۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
YGRID SECURIT [گرید سکیوریتی ]
حامد کریمی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴گ‌۴ک‌ /،ک‌ /۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
داده کاوی در تجارت
پاسداری ، محمد رضا ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ د۲پ‌ /، ک‌ /۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ایجاداکستنشن برای مرورگرفایرفاکس
واشقایی فراهانی ، سپیده ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹ال‍ف‌۲و /، ک‌ /۷۵ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
پیاده سازی T9 [تی ۹ ] فارسی برای گوشی های تلفن همراه
دادور،آذر ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹پ‌۲د /، ک‌ /۶۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
دسته بندی آثارانگشت
رمضانی ، گیلانا ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۵د۸ر /،ک‌ /۸ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل تجهیزات برقی از طریق اینترنت
مرادی مقدم ،محسن ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۹ک‌۴م‌ /،ک‌ /۹ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ساختار داخلی مسیر یاب و پیاده سازی جدول جستحو بر اساس CAM [سی . ای . ام .] با زبان های توصیف سخت افزار
خطیب زاده ، شادی ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴ب‌۶خ‌ /، ک‌ /۱۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتم ضرب بوث و شبیه سازی آن با زبان توصیف سخت افزاری Verilog [وریلاگ ]
هدایتی ، سحر ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۷ال‍ف‌۴ه‌ /،ک‌ /۱۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستم نامه نگاری اداری
سلطانی ، سعید ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۳ت‌۸س‌ /،ک‌ /۱۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی یک موتور جستجو براساس روش خوشه بندی سلسله مراتبی تراکمی اصلاح شده
ابراهیم پور، علی اصغر ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴ط۲ال‍ف‌ /،ک‌ /۱۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه های ارتباطی خط قدرت
پورزرگر، فاطمه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۲ش‌۹پ‌ /،ک‌ /۱۵ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
پیاده سازی نرم افزاری الگوریتم رمزنگاری AES 128
مدیرخازنی ، علی ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹پ‌۴م‌ /،ک‌ /۱۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
حیات مصنوعی بر سلولاراتوماتا
امینی ، هما ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۹ح‌۸ال‍ف‌ /، ک‌ /۱۷ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه های نظیر به نظیر و امنیت آن
عظیمی پرلری ، سولماز ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ش‌۶ع‌ /،ک‌ /۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
rMonitor Controle [ مانیتور کنترلر ]
معبادی ، شادمان ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ط۷م‌ /،ک‌ /۶۸ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
دید مصنوعی :با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر رقمی
امیری ،مهدی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۹د۸ال‍ف‌ /،ک‌ /۱۸ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
برنامه حضور و غیاب برای تلفن همراه
تائب ،علی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴ب‌۲ش‌ /،ک‌ /۱۹ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگیهای IPv 6 و پیاده سازی
فهیمیان ، سحر ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴ب‌۹ف‌ /،ک‌ /۲۱ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9