کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ح‍رک‍ت‍ی‌
س‍ال‍ن‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌
دی‍اب‍ت‌
ن‍س‍ب‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
وک‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ظی‍م‌ خ‍ان‍ی‌ ،ام‍ی‍ن‌
ام‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا
ن‍ظام‌ خ‍ی‍رآب‍ادی‌، اح‍س‍ان‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشت سالن های شهر مشهد
نظام خیرآبادی ، احسان ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۸۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۴ ،۷م‌۶ن‌ /،ال‍ف‌ /۱۱ ،ت‍رب‍ی‍ت‌ب‍دن‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران دیابتی از نوع II
امین زاده ، رضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۸۴-۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ت‌۸ال‍ف‌ /،ال‍ف‌ /۷۱ ،ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کارایی واحد تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان دانشگاهای آزاد اسلامی ،امام رضا (علیه السلام )و فردوسی مشهد
عظیم خانی ،امین ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۸۳-۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۳ ،۷ م‌۶ع‌ /، ال‍ف‌ /۲۰ ،ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبتهای مالی
وکیلیان ، مهدی ؛  دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی . واحد مشهد. ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۱۳۸۳ ،۴ب‌۸و /،ال‍ف‌ /۹۳ ،ح‍س‍اب‍داری‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک