کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دی‍اب‍ت‌ - ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
داده‍پ‍ردازی‌ - ف‍ن‍ون‌ س‍اخ‍ت‍اری‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
اق‍ت‍ص‍اد ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ورزش‍ک‍اران‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۸-
ک‍اش‍ف‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
رض‍وان‌، ش‍ف‍ی‍ق‌
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۲-
ج‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ب‍ران‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ن‍ج‍ف‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۱-
ب‍ورای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
رض‍ای‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
اق‍طاش‌ ، ض‍ی‍اء
پ‍اول‌، رون‍ال‍د
ک‍رزی‍س‌، ری‍چ‍ارد
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌
ان‍ص‍اری‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۴۰-
ه‍ری‍س‍ی‌، پ‍ل‌
ن‍ات‌، راگ‍ه‍و
ف‍لام‍ه‍ول‍ت‍س‌، اری‍ک‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ن‌، ب‍ارب‍ارا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ق‍زوی‍ن‌ ):م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دنیای کتابداری
کرزیس ، ریچارد ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۲‬,‭‌ک۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری منابع انسانی
فلامهولتس ، اریک ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ن۹‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت
جاسبی ، عبدالله ؛  [تهران ؟] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت
نجف بیگی ، رضا، ۱۳۱۱- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روشها و فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی (روشهای کلاسیک و ساخت یافته )
اقطاش ، ضیاء ؛  تهران گسترش علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی (قزوین ):مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در مدیریت
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌خ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش های اساسی پژوهش برای کتابداران
پاول ، رونالد ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌پ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازار جهانی "بازاریابی بین المللی "
رضایی نژاد، عبدالرضا ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رفتار و مدیریت
رضوان ، شفیق ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌س۸۰۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ، مدیریت و اقتصادی کاربردی
کاشف بهرامی ، فرهنگ ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان نظریه ها و سیاستگزاری
برانسون ، ویلیام ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭‌ب۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و اداره امور دولتی در اسلام
بورایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ظ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ب۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
هریسی ، پل ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‍ه۴‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی رفتار سازمانی
رابینز، استیون ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی و نقد نظام های اقتصادی
جاسبی ، عبدالله ؛  تهران مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۹۰‬,‭‌ج۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تطبیقی
نات ، راگهو ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭‌ن۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و آنالیز مدار منطقی دیجیتالی (همراه با حل تمرین های برگزیده از هر فصل کتاب )
تهران دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه ، دوپینگ ، ورزش
انصاری پور، مسعود، ۱۳۴۰- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحقیق تا توسعه تکنولوژی
علی احمدی ، علیرضا، ۱۳۳۸- ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭‌م۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ورزش در کنترل بیماری قند
کامپاین ، باربارا ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2