کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اده‌ ولای‍ت‌
ش‍ع‍ر ک‍ودک‌
گ‍س‍ت‍ردگ‍ی‌ ف‍رص‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌
وق‍ف‌
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ن‍س‍ب‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دل‌ ذه‍ن‍ی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ و ت‍ح‍ول‌ خ‍ط در ج‍ه‍ان‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ ورزش‍ی‌
پ‍ورت‍ال‌ ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‌
وج‍ه‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در گ‍ردش‌
ورزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌
ع‍وام‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌
ه‍وی‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دوی‌، ن‍ادی‍ا
ص‍ادق‌، ج‍واد
س‍ی‍دی‌، ه‍ادی‌
م‍وح‍دی‌ ن‍س‍ب‌ ، زه‍را
ی‍ک‍ه‌ خ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
اع‍طای‍ی‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌
ج‍اوی‍دی‌ وح‍دت‍ی‌، داری‍وش‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
چ‍ه‍رازی‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌،م‍ن‍وچ‍ه‍ر
اش‍رف‌ م‍ی‍رزا، م‍ی‍ت‍را
غ‍لام‍ی‌ ارب‍اب‌ دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍وس‍وی‌، م‍ائ‍ده‌
ب‍ه‍ج‍ت‍ی‍ان‌، ت‍ک‍ت‍م‌
ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د،م‍ح‍م‍د
ص‍ف‍ری‌ ، اع‍ظم‌
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ع‍زی‍زی‌، ب‍ه‍ادر
ک‍وچ‍ک‍ی‌، اک‍رم‌
م‍رک‍زی‌ ام‍ی‍دوار، اح‍س‍ان‌
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روند تاریخی - هنری خط نستعلیق در ایران :از عصر تیموری تا عصر ناصری ( ۷۷۱ه .ق تا ۱۳۱۳ ه .ق ) [منبع الکترونیکی ]
چهرازی ابوالحسنی ،منوچهر ؛  دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی شعر کودک در ایران و سوریه با تکیه بر آثار محمود کیانوش و سلیمان عیسی [منبع الکترونیکی ]
عبدالمجید،محمد ؛  دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سطح کمال مدل ذهنی دانشجویان از موتور کاوش گوگل و رابطه آن با سبک شناختی ، سبک یادگیری ، سواد اطلاعاتی ، حوزه تحصیلی و جنسیت
صفری ، اعظم ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۴ب‌۷ص‌ /، ال‍ف‌ /۱۱۲۷ ، ع‍ل‍م‌اطلاع‍ات‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت حمایت مالی و تیم داری ورزشی شرکت فرش آرا مشهد
حسین زاده ، حسین ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۴ب‌۵ح‌ /،ال‍ف‌ /۱۱۴۶،م‍دی‍ری‍ت‌ورزش‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط بین فرصت سرمایه گذاری و حق الزحمه حسابرسان متخصص و غیر متخصص
موحدی نسب ، زهرا ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۴ال‍ف‌۹م‌ /،ال‍ف‌/۱۱۶۵،ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی
عزیزی ، بهادر ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۴ب‌۴ع‌ /،ال‍ف‌ /۱۱۷۲ ،م‍دی‍ری‍ت‌ورزش‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک در معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی
سیدی ، هادی ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۴ب‌۹س‌ /،ال‍ف‌ /۱۱۶۸،ام‍اک‍ن‌م‍ت‍ب‍رک‍ه‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سطوح مختلف فرصت های رشد
اشرف میرزا، میترا ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳،۹ م‌۵۸ال‍ف‌/، ال‍ف‌/۱۲۰۵، ح‍س‍اب‍داری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با سبک تصمیم گیری مدیران ( مطالعه موردی : سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی )
اعطایی ، نازنین ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۴ب‌۶ال‍ف‌ /، ال‍ف‌ /۱۲۱۲، م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ش‍ر
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف
مرکزی امیدوار، احسان ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران
کوچکی ، اکرم ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی موانع توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) مشهد
موسوی ، مائده ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۹ش‌۸م‌ /،ال‍ف‌ /۱۴۴۸ ،م‍دی‍ری‍ت‌ورزش‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی پتانسیل های گردشگری ورزشی مناطق روستایی شهرستان قوچان باتوجه به مدل SWOT [اس . دبلیو. ا. تی .]
یکه خانی ، حسن ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۴ ال‍ف‌۷ی‌/، ال‍ف‌/۱۲۰۷، م‍دی‍ری‍ت‌ورزش‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و اولویت بندی موانع سازمانی بازارگرایی در موسسات انتشاراتی شهرمشهد
غلامی ارباب دین محمدی ، فاطمه ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۴ب‌۸غ‌/، ال‍ف‌/۱۲۳۰، م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ش‍ر
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی شواهدی از عدم تقارن اطلاعاتی با پاداش هیات مدیره
جاویدی وحدتی ، داریوش ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴م‌۲ج‌ /،ال‍ف‌/۱۵۵۲،ح‍س‍اب‍داری‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
دسترسی به منابع مالی ، مدیریت سرمایه در گردش و ارزش شرکت
مهدوی ، نادیا ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۵د۸م‌ /،ال‍ف‌ /۱۲۹۲ ،ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
ترجمه برای کودکان
بهجتیان ، تکتم ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۴ت‌۹ب‌/،ال‍ف‌/۱۶۷۷،م‍ت‍رج‍م‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای رابطه بین رتبه بندی موسسات حسابرسی و نگرش صاحبکار با کیفیت حسابرسی
موسوی ، محمدجواد ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۴ب‌۸م‌/، ال‍ف‌ /۱۱۹۹، ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی تاثیر رابطه رهبر - پیرو بر رفتار شهروندی سازمانی در موسسات حسابرسی و موسسات آموزشی
یوسفی ، سمیه ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۴ب‌۹ی‌/، ال‍ف‌ /۱۲۲۴، ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تدوین راهبردهای احیای جاده ولایت به روش ( SWOT [ اس . دبلیو. ا. تی .] مطالعه موردی :نیشابور تا رباط طرق مشهد )
صادق ، جواد ؛  دانشگاه بین المللی امام رضاعلیه السلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴،۴ ت‌۲ص‌/، ال‍ف‌ /۱۳۳۹، ام‍اک‍ن‌م‍ت‍ب‍رک‍ه‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3