کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دان‍ائ‍ی‌ ف‍رد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
رف‍ت‍ار آش‍وب‍ن‍اک‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ران‌ -- ای‍ران‌ -- روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
س‍ازم‍ان‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ک‍وم‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍اس‍ت‌ گ‍ذاری‌
 
پدیدآور:
م‍ای‍ل‍ز، ج‍ف‍ری‌ آل‍ن‌، ۱۹۶۳ - م‌
س‍وان‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۴ - م‌
دان‍ائ‍ی‌ ف‍رد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۸-
ه‍چ‌، م‍ری‌ ج‍و
رز، ری‍چ‍ارد، ۱۹۳۳ - م‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍وی‍ن‌، ۱۹۷۰ - م‌
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
دن‍ه‍ارت‌، راب‍رت‌ ، ۱۹۳۷ - م‌
دال‌، ج‍ان‌، ۱۹۵۴ - م‌
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌ ، ۱۹۴۳ - م‌
پ‍اوار، ب‍ادری‍ن‍ارای‍ان‌ ش‍ان‍ک‍ار، ۱۹۶۲ - م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ص‍ف‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سازمان
هچ ، مری جو ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۳‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان : مدرن ، نمادین - تفسیری پست مدرن
هچ ، مری جو ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‍ه۳‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استراتژیهای نظریه پردازی
دانائی فرد، حسن ، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭د۱۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه پردازی : مبانی و روش شناسیها
دانائی فرد، حسن ، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱د۲۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری در پرتو خط مشی های عمومی تطبیقی : راهنمای کاربردی
رز، ریچارد، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۵۱‬,‭ر۴‌ی۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ظرفیت خط مشی گذاری عمومی کلید توسعه یافتگی ملی
دانائی فرد، حسن ، ۱۳۴۸- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭د۲۷ظ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان : ساختار و طرح سازمانی
رابینز، استیون ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۲‌ت۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی کیو: شالوده های نظری و چارچوب انجام پژوهش
دانائی فرد، حسن ، ۱۳۴۸- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲د۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی ( تقابل نظری عقلانیت گراها و فرا اثبات گراها )
اسمیت ، کوین ، ۱۹۷۰ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌ف‍لا۵د۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش پژوهش مقدماتی
دانائی فرد، حسن ، ۱۳۴۸- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹د۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه پردازی برای تعیین فرضیه در مطالعات سازمانی
پاوار، بادرینارایان شانکار، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۸۶‬,‭‌پ۲‌ن۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های سازمان دولتی
دنهارت ، رابرت ، ۱۹۳۷ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۱‬,‭د۹‌ت۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه پردازی در رشته های کاربردی
سوانسون ، ریچارد، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۱‬,‭‌س۸۷‌ن۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سازه پردازی اثربخشی مدیریتی : کاربرد روش پژوهشی شبکه خزانه در عمل
تهران صفار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های فرایند خط مشی عمومی
تهران صفار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌ن۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی مطالعه موردی در پژوهش های مدیریت (آزمون نظریه و نظریه پردازی )
دال ، جان ، ۱۹۵۴ - م ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭د۲ر۹۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهایی در نظریه پردازی توسعه منابع انسانی سازمانی
دانائی فرد، حسن ، ۱۳۴۸- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹د۱۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل خط مشی عمومی : پیشرفت های جدید
تهران صفار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭H‬,‭۹۷‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۷۲/۵‬,‭ر۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های سازمان و مدیریت (شرح ، نقد، اندازه گیری و دلالت ها برای مدیران )
مایلز، جفری آلن ، ۱۹۶۳ - م ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۲‌ن۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2