کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داع‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داع‍ش‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌: ش‍ورای‌ راه‍ب‍ردی‌ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکفیری های داعش را بشناسیم
تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۴۳۲/۵‬,‭د۲‌ت۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
" داعش " تهدیدی برای امنیت بین المللی
تهران دانشگاه امام صادق (ع )، انتشارات : شورای راهبردی روابط خارجی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۴۳۲/۵‬,‭د۲د۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک