کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داده‌ ک‍اوی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‍ت‍ون‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ گ‍روه‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
داده‌ ک‍اوی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
داده‌ ک‍اوی‌ -- ن‍رم‌ اف‍زار
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- داده‌پ‍ردازی‌
داده‌ ک‍اوی‌
داده‌ ه‍ای‌ ک‍لان‌
داده‌ ک‍اوی‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍اض‍ی‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۳-
ش‍اه‍ی‍ن‌، آرش‌، ۱۳۵۱-
غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۰-
س‍اوان‍ت‌، ن‍ی‍ت‍ی‍ن‌
ج‍ن‍ت‍ی‌ ف‍ر، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌، ۱۳۶۸-
م‍ش‍ک‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۸-
ش‍ک‍وه‍ی‍ار، س‍ج‍اد، ۱۳۵۹-
غ‍لام‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۷۱-
ارل‌، ت‍ام‍س‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۶۷-
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۶-
ک‍ت‍ک‍ار، ن‍ی‍ک‍ه‍ی‍ل‌
ران‍ک‍ل‍ر، ت‍ام‍س‌
لارز، دان‍ی‍ل‌، ۱۹۵۷ - م‌
ورچ‍ل‍ی‍س‌، ک‍ارل‍و
ک‍ان‍ت‍ردزی‍ک‌ ،م‍ه‍م‍د
ه‍ان‌، ج‍ی‍اوی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
آت‍ی‌ن‍گ‍ر: وی‍ن‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
چ‍اپ‍ار: اس‍اطی‍ر پ‍ارس‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ م‍ش‍ک‍ان‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ن‍ی‍ش‍اب‍ور)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
آت‍ی‌ ن‍گ‍ر: وی‍ن‍ا
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی = Data Mining
کانتردزیک ،مهمد ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر داده کاوی
مشکانی ، علی ،۱۳۱۸- ؛  مشهد علی مشکانی : دانشگاه آزاد اسلامی (نیشابور)   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی و کشف دانش
غضنفری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌غ۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی
هان ، جیاوی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‍ه۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی الگوریتم های داده کاوی با کتابخانه Weka [ وکا]
جنتی فر، معصومه ، ۱۳۶۸- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ج۸۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هوش تجاری : داده کاوی و بهینه سازی برای تصمیم گیری
ورچلیس ، کارلو ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭و۴‍ه۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرایند استاندارد فراصنعتی داده کاوی : راهنمای گام به گام داده کاوی
تهران صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ف۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دانش یابی داده ها: مقدمه ای بر داده کاوی
لارز، دانیل ، ۱۹۵۷ - م ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ل۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلان داده ها، معماری و کاربردها
ساوانت ، نیتین ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲۵‌س۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علم داده از تئوری تا عمل
جعفری ، محمدجواد، ۱۳۶۷- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ج۶‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی و کاربردهای آن در بازاریابی
شاهین ، آرش ، ۱۳۵۱- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ش۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انبار داده ها و داده کاوی
اسماعیلی ، مهدی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای داده کاوی در نرم افزار مایکروسافت اکسل
شکوهیار، سجاد، ۱۳۵۹- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی در علم اطلاعات و دانش شناسی مفاهیم و کاربرد
قاضی زاده ، حمید، ۱۳۵۳- ؛  تهران چاپار: اساطیر پارسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ق۲د۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی کاربردی R [ آر]
مرادی ، محمد، ۱۳۶۶- ؛  تهران انتشارات دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌م۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی برای همه
غلامی ، محسن ، ۱۳۷۱- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌غ۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل شناسی داده ها
رانکلر، تامس ؛  تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲ر۱۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول داده های بزرگ : مفاهیم ، پیشران ها و تکنیک ها
ارل ، تامس ؛  تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
داده کاوی : مفاهیم و تکنیک ها
هان ، جیاوی ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‍ه۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی یادگیری ژرف با Python [ پایتون ]
کتکار، نیکهیل ؛  تهران آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۹۵‌ک۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک