کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- خ‍ودآم‍وز
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- آل‍م‍ان‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ص‍ائ‍ب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۰۱۶ ؟- ۱۰۸۶ ؟ق‌
ح‍ی‍دری‌، پ‍روی‍ز
م‍درس‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ش‍اد، م‍ح‍م‍د پ‍ادش‍اه‌
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
م‍درس‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
خ‍ی‍ام‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ خ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکینه او اللقب یا کنی و القاب : مشتمل بر ترجمه حال فقها و حکما، و عرفا و علما و ادبا و اطبا و فضلا و شعرای بزرگ اسلامی که با لقب و کنیه اشتهار دارند
مدرس ، محمدعلی ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۲۰۳‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوره جدید انگلیسی قدم بقدم
مدرس طهرانی ، مجتبی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭V-PE‬,‭۱۱۳۱‬,‭‌م۴د۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ آنندراج
شاد، محمد پادشاه ؛  تهران خیام   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ش۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خیام
حیدری ، پرویز ؛  [تهران ] خیام   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PF‬,‭۳۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ح۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نفیسی
نفیسی ، علی اکبر ؛  تهران کتابفروشی خیام   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ن۷‌ف۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کلیات صائب تبریزی : از روی نسخه خطی که خود شاعر تصحیح نموده است
صائب ، محمدعلی ،۱۰۱۶ ؟- ۱۰۸۶ ؟ق ؛  تهران خیام   ، [۱۳۳۳]
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۳۷۶‬,‭۱۳۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک