کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ح‍ج‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ زن‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ آزادی‌
ج‍ب‍ر و اخ‍ت‍ی‍ار
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍ودس‍ازی‌( اس‍لام‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌
ح‍ج‌
دع‍ای‌ س‍ح‍ر -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذارج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دع‍ای‌ س‍ح‍ر .ش‍رح‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ش‍ع‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
اطلاع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آزادی‌
پ‍ی‍ام‌ ع‍دال‍ت‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
س‍ت‍اد ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ه‍ض‍ت‌ زن‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ت‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزادی در اندیشه امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌خ۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مناسک عمره مفرده ویژه بانوان مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی امام خمینی سلام الله علیه باحواشی مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری مشعر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌خ۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رساله نوین - تحریرالوسیله : حاوی فتاوای حضرت آیت الله العظمی امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه انجام کتاب   ، ۱۳۵۹-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح دعای سحر
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۰‬,‭‌س۳‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران پیام عدالت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران ستاد صدمین سال میلاد امام خمینی (س )، کمیته تبلیغات و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭ز۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه و دانشگاهیان : از دیدگاه امام خمینی (س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭د۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیوان امام : سروه ده های حضرت امام خمینی (س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌م۹۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبارزه با نفس ، یا ، جهاد اکبر
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  قم انتشارات آزادی   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۰‬,‭‌خ۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مناسک حج مطابق با فتاوای و احکام ولی فقیه حضرت آیه الله العظمی امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌خ۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیام انقلاب
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۳‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اسلام ناب محمدی (ص )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۳‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حج در کلام و پیام امام (س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  [تهران ] موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ح۳‌ح۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه انقلاب : وصیتنامه سیاسی - الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭و۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
وصیت نامه سیاسی الهی حضرت آیه الله العظمی امام خمینی قدس سره ...
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، کتابخانه مرکزی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭و۶۰۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شرح دعای سحر
دعای سحر .شرح ؛  تهران نهضت زنان مسلمان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۰‬,‭‌س۳۰۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س ) (اهمیت ، جایگاه و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  [تهران ] موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭آ۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رساله نوین : حاوی فتاوای امام خمینی : همراه با اصول اعتقادی ، تاریخچه فقه و اجتهاد، محتوای عبادات ، توضیحات و تازه ترین استفتائات
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیوان امام : مجموعه اشعار امام خمینی (س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌م۹۹د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طلب و اراده
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۹/۶‬,‭‌خ۸ط۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2