کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍راس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍م‌ ام‍ام‌
خ‍راس‍ان‌- م‍وزه‌ ه‍ا وگ‍ال‍ری‍ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌- م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- خ‍راس‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار
ف‍ی‍زی‍ک‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍م‍از - ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ارات‍ه‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
ای‍س‍ت‍وم‌، چ‍اک‌
دی‍ت‌
دروی‍ش‌، ج‍واد
ص‍درا، ع‍ادل‌
ه‍ورووی‍ت‍س‌، ال‍ی‍س‌
پ‍ه‍ل‍وان‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ب‍وی‍ل‌ اش‍ت‍اد،راب‍رت‌
ن‍ی‍ک‌ پ‍رور، م‍ح‍م‍د
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
دروف‌،ری‍چ‍ارد
ن‍م‍ازی‌ ش‍اه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌
دل‍داری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ن‍ی‍ا ،ام‍رال‍ل‍ه‌
اف‍ن‌ ب‍ک‌، ج‍ان‌
ادم‍ی‍ن‍ی‍س‍ت‍ر، ج‍وزف‌
م‍ان‍و، ام‌.م‍وری‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌: ب‍اغ‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
س‍ت‍اد اق‍ام‍ه‌ ن‍م‍از خ‍راس‍ان‌
خ‍راس‍ان‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌: خ‍راس‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ن‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور ، م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ع‍رف‍ی‌ و آم‍وزش‌ اداره‌ ک‍ل‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍راس‍ان‌
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ خ‍راس‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر خ‍راس‍ان‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌ : ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ؛  مشهد باغانی : خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توربو پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭V-QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان C [سی ]
هوروویتس ، الیس ؛  مشهد انتشارات خراسان : باغانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معماری سیستمهای کامپیوتری
مانو، ام .موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭ب‌۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی
ادمینیستر، جوزف ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۴‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی
ادمینیستر، جوزف ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای میکروالکترونیک
صدرا، عادل ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ص۴‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریزکامپیوترها و ریزپردازنده ها: برنامه نویسی 8080, 8085, Z80ارتباط و عیب یابی
افن بک ، جان ؛  مشهد باغانی : انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر
نیک پرور، محمد ؛  [مشهد] اداره کل فرهنگ و هنر خراسان   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۸۴۵‬,‭‌ن۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آهنگ رویش
سبحانی نیا ،امرالله ؛  مشهد ستاد اقامه نماز خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶/۴‬,‭‌س۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاراته : وادو
درویش ، جواد ؛  مشهد خراسان   ، [؟-۱۳۷]
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۱۴/۳‬,‭د۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
موزه های استان خراسان
پهلوان ، محمد رضا ؛  تهران سازمان نیراث فرهنگی کشور ، معاونت معرفی و آموزش اداره کل میراث فرهنگی خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭AM‬,‭۷۹‬,‭‌ف‍لا ۹‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قطعات و مدارات الکترونیک
بویل اشتاد،رابرت ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ق۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های بانک اطلاعاتی
دیت ؛  مشهد باغانی : انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدار منطقی دیجیتال
مشهد خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی ++C [سی ++]
ایستوم ، چاک ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل مدرن
دروف ،ریچارد ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭د۹‌س۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی (برای ماشین های آی بی ام ۳۷۰ و سریهای بعد از آن )
دلداری ، حسین ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اثبات ولایت
نمازی شاهرودی ، علی ؛  مشهد چاپخانه خراسان   ، [۱۳؟]
شماره راهنما: ‭V-BP‬,‭۲۲۳/۳۴‬,‭‌ن۸‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4