کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ ام‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌
ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ - ق‍وان‍ی‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
دش‍م‍ن‌ زی‍اری‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ۱۳۳۷-
ف‍ت‍ح‍ی‌ زاده‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
ع‍رف‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍ود
س‍ل‍طان‍ی‌ اب‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
س‍ت‍وده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۸۶-
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا، ۱۳۴۰-
ع‍ب‍دی‌ پ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۱-
رس‍ائ‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۴-
ث‍اب‍ت‌ س‍ع‍ی‍دی‌ ،ارس‍لان‌
راس‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۴-
اف‍ت‍خ‍اری‌، ج‍واد، ۱۳۰۹-
راش‍دی‌ اش‍رف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
رس‍ائ‍ی‌ن‍ی‍ا، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۴-
ک‍ات‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
رودی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۶۱-
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌ ،رب‍ی‍ع‍ا
ی‍گ‍ان‍ه‌ ،ف‍ری‍دون‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آوا
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دری‍چ‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
آوای‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ق‍ق‍ن‍وس‌
ش‍رک‍ت‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ورس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ورس‌
آص‍ال‌ آری‍اپ‍ور
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
کاتبی ، حسینقلی ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ک۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرکت های تجارتی
افتخاری ، جواد، ۱۳۰۹- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۰۴۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بازرگانی ویژه دانشجویان رشته های مدیریت ،حسابداری ،اقتصاد و ... بر اساس برنامه مصوب شورای عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
یگانه ،فریدون ؛  تهران آصال آریاپور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ی۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
ستوده تهرانی ، حسن ، ۱۲۸۶- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بازرگانی (رشته های علوم اجتماعی - حسابداری )
ثابت سعیدی ،ارسلان ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ث۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت به زبان ساده در یک جلد شامل کلیه مطالب حقوق تجارت ،اعمال تجارت ،تجار، دفاتر تجارتی و...
عرفانی ،محمود ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ع۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :شرکتهای تجاری
اسکینی ،ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :کلیات ،معاملات تجاری ،تجار و سازماندهی فعالیت تجاری
اسکینی ،ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
اسکینی ،ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۹۴۲‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق بازرگانی (تجارت )، با تجدیدنظر و اصلاحات و الحاقات
رسائی نیا، ناصر، ۱۳۱۴- ؛  تهران دریچه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭ر۵‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت (کاربردی ): برای دانشجویان رشته های اقتصاد، بازرگانی ، حسابداری ، بیمه ، علوم بانکی ...
راشدی اشرفی ، علیرضا ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭ر۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه مالکیت فکری
فتحی زاده ، امیرهوشنگ ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۵۵‬,‭‌ف۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ( سنتی ، مدرن و الکترونیک ) ویژه رشته های حسابداری و مدیریت
دشمن زیاری ، اسفندیار، ۱۳۳۷- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭د۵‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق بازار سرمایه
سلطانی ابهری ، محمد ؛  تهران شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ، انتشارات بورس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۶۲‬,‭‌س۸‌ب۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) ( وتو) بر صنایع کوچک و متوسط (SMES) (اس . ام . ای . اس .)
راستی ، محمد، ۱۳۵۴- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۵۸۶/۴‬,‭ر۲آ۱۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
رسائی نیا، ناصر، ۱۳۱۴- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭ر۵۸‌ح۶۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت (بازرگانی ) به زبان ساده ( برای دانشجویان حسابداری وگمرک ) مطابق با ...
رودیجانی ، محمدمجتبی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران کتاب آوا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭ر۹‌ح۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت ( اوراق تجاری ، بورس و اوراق بهاردار، حق کسب یا پیشه یا تجارت )
عبدی پور، ابراهیم ، ۱۳۴۱- ؛  قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۹۴۳‬,‭‌ع۲۲‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت : شرکتهای تجاری
اسکینی ، ربیعا، ۱۳۴۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
اسکینی ، ربیعا، ۱۳۴۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۹۴۲‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3