کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ای‍ران‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا وم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-ای‍ران‌-آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا - ای‍ران‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا ( ع‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ح‍م‍ی‍د
آق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ه‍ام‌، ک‍ی‍ه‍ان‌،۱۳۴۷-
اس‍ک‍ن‍دری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۴۸-
م‍ح‍ب‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌،۱۳۶۰-
آراد، ح‍ام‍د، ۱۳۶۳-
غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۳-
خ‍واج‍وی‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌
واح‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
آخ‍ون‍دی‌، اح‍م‍د، ۱۳۵۸-
رس‍ول‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌، ۱۳۴۸-
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌ ف‍ر، گ‍ارو، ۱۳۳۰-
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ح‍ی‍دری‌ رس‍ت‍م‍ی‌،ک‍رام‍ت‌ ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۵-
ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ه‍راب‌، ۱۳۶۹-
خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۶-
پ‍اک‍دل‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ال‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍ک‍ت‍ب‌ م‍اه‍ان‌
ت‍رم‍ه‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ری‍خ‍ت‍ه‌
س‍خ‍ن‍وران‌
اس‍راردان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
ش‍ه‍ر ی‍اس‌
س‍ن‍ج‍ش‌ و دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ ف‍رش‍ی‍د
زم‍زم‍ه‌ ن‍ور: ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
م‍ه‍رس‍ب‍ح‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای استخدامی تخصصی امور مالی ، حسابداری و حسابرسی
واحدی ، جمشید ؛  تهران اسراردانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۱۳آ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای حسابرسی
مهام ، کیهان ،۱۳۴۷- ؛  تهران شهر یاس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی ویژه گروه علوم انسانی
مرادی ، محمدتقی ؛  تهران علوی فریخته   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی
آقایی ، محمدعلی ؛  تهران سنجش تکمیلی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭آ۶۸‌ح۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی (۱) بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران
خواجوی ، شکرالله ؛  تهران زمزمه نور: نگاه دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌خ۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی
جمشیدی ، حمید ؛  تهران نشر دانشگاهی بال   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ج۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی
خانی ، علیرضا، ۱۳۵۶- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۲‌ح۵۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی
حیدری رستمی ،کرامت الله ،۱۳۶۵- ؛  تهران مهرسبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۹‌ح۵۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی : مجموعه حسابداری
پاکدل ، عبدالله ، ۱۳۶۴- ؛  تهران مکتب ماهان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌پ۲‌ح۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی (۲): همراه با پرسش ها و پاسخ های چهارگزینه ای
رسولی ، حبیب اله ، ۱۳۴۸- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭ر۵‌ف‍لا۵۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
۲۲۲۲[ دوهزار و دویست و بیست و دو] پرسش چهارگزینه ای حسابرسی پیشرفته
آراد، حامد، ۱۳۶۳- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭آ۴د۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای حسابرسی
مهام ، کیهان ،۱۳۴۷- ؛  تهران جامعه حسابداران رسمی ایران ، مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۲‌پ۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی ۱ (بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران )
مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۶۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابرسی : بخش ۷۰۶ - بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل همراه با پاسخهای تشریحی قابل اجرا از۱۳۹۰/۱/۱
هوانسیان فر، گارو، ۱۳۳۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۶‬,‭‍ه۹‌س۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی (۱) بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران
خواجوی ، شکرالله ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌خ۹‌ح۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی (مجموعه حسابداری )
محبی ، منیره ،۱۳۶۰- ؛  [تهران ] سنجش و دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌م۲۸‌ح۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی
آخوندی ، احمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌م۲آ۳۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی : شامل پرسش های تالیفی از اصول و استانداردهای حسابرسی ، آزمون های شبیه سازی ... پرسشهای مفهومی سال های اخیر آزمون های ...CPA
نصیری ، مهراب ، ۱۳۶۹- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ن۶‌ح۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مروری جامع بر حسابرسی : براساس استانداردهای حسابرسی ایران
اسکندری ، جمشید، ۱۳۴۸- ؛  تهران کتاب فرشید   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۵۲‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی با تاکید بر آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران
غلامرضایی ، محسن ، ۱۳۵۳- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌غ۸۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2