کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍او م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
ه‍وم‍ن‌، اح‍م‍د
درگ‍اه‍ی‌، رض‍ا
ه‍وم‍ن‌ ،اح‍م‍د
اع‍ت‍م‍ادی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
م‍ات‍ز، آدول‍ف‌
ع‍دال‍ت‌ ، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‌
س‍رخ‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
م‍ص‍در ،ع‍ل‍ی‌
ص‍ال‍ح‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
م‍اه‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۶-
س‍ج‍ادی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
ص‍ال‍ح‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۴-
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۹-
درگ‍اه‍ی‌ ،رض‍ا
روزب‍ه‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
ع‍رب‌ م‍ازار، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۷-
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍و
ان‍ت‍ش‍ارت‌ ف‍روزش‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ن‍ج‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
طراح‍ان‌ ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
ماتز، آدولف ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی
سجادی نژاد، حسن ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت
سجادی نژاد، حسن ؛  تهران موسسه کتاب پیشبرد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF،V‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی براساس استاندارد مهارت حسابداری صنعتی مقدماتی کد بین المللی (۱-۱۰/۱۲)(۱-۱۰/۱۳) سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
روزبهانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹ر۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مسائل حسابداری صنعتی (۲)
صالح نژاد، حسن ، ۱۳۴۴- ؛  ساری مرکز انتشارات توسعه علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مسائل حسابداری صنعتی (۳)
صالح نژاد، حسن ؛  ساری مرکز انتشارات توسعه علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌ب۳‌ح۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری صنعتی
مصدر ،علی ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی حسابداری صنعتی ۳
هومن ،احمد ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ۲
سرخانی ،محمد ؛  تبریز انتشارت فروزش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
ماهر، مایکل ، ۱۹۴۶- ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل و طبقه بندی شده حسابداری صنعتی : شامل آموزش حسابداری صنعتی ۱ ،۲، ۳... همراه با پاسخ تشریحی سالهای ۷۳ الی ۸۲
درگاهی ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی )
نوروش ، ایرج ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ۲
درگاهی ،رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹د۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ۳
درگاهی ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹د۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی حل مسائل حسابداری صنعتی
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
عدالت ، نعمت اله ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و کاربردی حسابداری صنعتی ۱
هومن ، احمد ؛  تهران نقش جهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
اعتمادی ، حسین ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی (۱) (رشته حسابداری )
عرب مازار، محمد، ۱۳۳۷- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8