کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‍داری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
اک‍س‍ل‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍خ‍ل‍ی‍ق‌، رش‍اد
س‍ج‍ادی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
ک‍ش‍ت‍ک‍ار م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
ن‍وروش‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۳-
پ‍ی‍ون‍دی‌ ،ع‍ل‍ی‌
ن‍ب‍وی‌، ع‍زی‍ز
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا
ف‍س‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ن‍ورش‌، ای‍رج‌
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، وی‍دا
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
ه‍ورن‌ گ‍رن‌، چ‍ارل‍ز
م‍ات‍ز، آدول‍ف‌
س‍ج‍ادی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌
ب‍رزی‍ده‌، ف‍رخ‌
ع‍ل‍ی‍م‍دد، م‍ص‍طف‍ی‌
چ‍س‍ت‍ی‍ن‌، لان‍ی‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ک‍اظم‌
 
ناشر:
ص‍اب‍ری‍ن‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ک‍ت‍اب‌ ن‍و
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر ای‍م‍ان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ زن‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری
کشتکار ملکی ، حبیب الله ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ک۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
نبوی ، عزیز ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل اصول حسابداری یک (سازمان حسابرسی )
تهران موسسه علمی تحقیقاتی زند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
ماتز، آدولف ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی
سجادی نژاد، حسن ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه (۱)
چستین ، لانی ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌چ۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
فس ، فیلیپ ؛  [تهران ] پیشبرد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ف۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
مجتهدزاده ، ویدا ؛  تهران دنیای پژوهش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
علیمدد، مصطفی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری (۱): براساس مصوبات شورایعالی برنامه ریزی تدوین شده برای رشته های حسابداری - اقتصاد ...
ابراهیمی ، کاظم ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
هورن گرن ، چارلز ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی
شباهنگ ، رضا ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ش۲۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت
سجادی نژاد، حسن ؛  تهران موسسه کتاب پیشبرد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF،V‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آزمون ورودی کارشناسی ارشد: مسائل حسابداری مالی و پاسخهای تشریحی ...به انضمام سوالات کنکور کارشناسی ارشد سالهای ۱۳۷۵ - ۱۳۷۰ برای داوطلبان دوره کارشناسی ارشد و ارتقای سطح دانش و مهارت دانشجویان دوره کارشناسی رشته حسابداری
نوروش ، ایرج ؛  [تهران ] صابرین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حسابداری نوروش : فرهنگ انگلیسی - فارسی اصطلاحات حسابداری ، مالی و مدیریت
نورش ، ایرج ؛  تهران نشر ایمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌ن۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش های تجربی در حسابداری : دیدگاه روش شناختی
عبدالخلیق ، رشاد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۰‬,‭‌ع۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری (۳)
برزیده ، فرخ ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد Exel [ اکسل ] در تهیه اطلاعات حسابداری مدیریت
پیوندی ،علی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌پ۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد۷۷-۸۱
نوروش ، ایرج ، ۱۳۲۳- ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی در ایران
سمیعی ، عبدالمحمد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HJ،V‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9