کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ورق‍ل‍ی‌، رض‍ا
ان‍ص‍اری‌، ع‍ل‍ی‌
ج‍رال‍د، ک‍رت‍ی‍س‌
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۴-
رب‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
ص‍اب‍ری‌، ه‍اش‍م‌
زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۴-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ب‍ری‍دل‍ق‍م‍ان‍ی‌، ق‍اس‍م‌
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ق‍ل‍ی‌زاده‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
اف‍ج‍ه‌ ای‌،اب‍راه‍ی‍م‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
وح‍ی‍دی‌، ج‍واد
زاه‍دی‌ س‍رش‍ت‌، م‍ازی‍ار
ان‍ص‍اری‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ت‍ی‍ه‍و
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار: دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د
ح‍ف‍ی‍ظ
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ش‍ه‍ر ری‌
آذرب‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌: م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ور
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ن۹‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
قلی زاده ، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ق۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش های محاسبات عددی
ربانی ، محسن ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭ر۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در محاسبات عددی
انصاری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی . واحد شهر ری   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  [تهران ] آییژ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
جرالد، کرتیس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۴‌م۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ن۹‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی
کرایه چیان ، اصغر ؛  مشهد تیهو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۳۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
بریدلقمانی ، قاسم ؛  یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی با FORTRAN, MATLAB[مطلب و فورترن ] همراه با برنامه های متعدد به زبان FORTRAN, MATLAB[مطلب و فورترن ] شامل مسایل متعدد و متنوع با جواب
انصاری ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۸۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
بابلیان ، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  [تهران ] نور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭V-QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۲‌م۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی (محاسبات عددی )
زاهدی سرشت ، مازیار ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭ز۲۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی (محاسبات عددی )
پورقلی ، رضا ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB،V‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ۸۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی و محاسبه کننده عددی (دیجیتال )
زارعی ، حسین ، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانش نگار: دانشگاه بیرجند   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل محاسبات عددی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ن۹‌م۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
وحیدی ، جواد ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭و۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
صابری ، هاشم ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ص۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
افجه ای ،ابراهیم ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی : مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3