کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌ راد، ن‍اص‍ر، ۱۳۲۵-
ش‍ه‍ش‍ه‍ان‍ی‌، س‍ی‍اوش‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲ - ،10a
س‍اروی‌، م‍س‍ع‍ود
اک‍را طال‍ش‍ی‍ان‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ح‍ف‍ی‍ظ آم‍ل‌: م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ش‍م‍ال‌
ج‍ن‍گ‍ل‌: ج‍اودان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ف‍اطم‍ی‌
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۵‬,‭‌ن۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره
ساروی ، مسعود ؛  تهران حفیظ آمل : موسسه آموزش عالی شمال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌س۱۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع تک متغیره
ساروی ، مسعود ؛  تهران حفیظ آمل : موسسه آموزش عالی شمال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌س۱۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
باباخانی ، علی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌ب۱۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲ و توابع فوریه
اکرا طالشیان ، ابوالفضل ، ۱۳۲۸- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌ف‍لا۷۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
شهشهانی ، سیاوش ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌ش۸۶‌ح۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز (ریاضی عمومی ۱ ): قابل استفاده دانشجویان فنی مهندسی و علوم
محمدی راد، ناصر، ۱۳۲۵- ؛  تهران جنگل : جاودانه   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭آ۴‌ح۵۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲ - ،10a ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵۲۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک