کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ام‍د ک‍ری‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
[IRGDگ‍ری‍د
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ودک‍ان‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌، ح‍ام‍د
ک‍ری‍م‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۸-
ح‍ام‍د ک‍ری‍م‍ی‌
دی‍ت‌ س‍ی‌ .ج‍ی‌.
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی تمام مسائل شبکه های کامپیوتری
کریمی ، حامد ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ت۲‌ش۲۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسائل سیستمهای بانک اطلاعاتی
دیت سی .جی . ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹۲۷‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسائل سیستمهای بانک اطلاعاتی
کریمی ، حامد ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲د۹۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
YGRID SECURIT [گرید سکیوریتی ]
حامد کریمی ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴گ‌۴ک‌ /،ک‌ /۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان
کریمی ، روح الله ، ۱۳۵۸- ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۰۵‬,‭‌ک۹‌ک۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک