کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ن‍ت‌وی‍ر
پ‍ی‌اس‍پ‍ای‍س‌
ژاپ‍ن‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌۲۰
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آم‍ار
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌ -- .س‍ال‍ش‍م‍ار
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - ۱۳۵۶ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ق‍ن‍وات‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، ۱۳۴۴-
ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
ت‍ری‍ولا ، م‍اری‍و اف‌.
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳-
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
ه‍رن‍ی‍ت‍ر، م‍ارک‌
ه‍ری‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ج‍ان‌
خ‍ادم‌ ث‍ام‍ن‍ی‌ ،م‍ه‍ت‍ا
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ک‍اک‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر ب‍اری‌، ۱۹۳۱ - م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌زاده‌ م‍ش‍ه‍دی‌، م‍ج‍ی‍د
ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۴-
اب‍ری‍ش‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
س‍ام‍روی‍ل‌، ای‍ان‌
ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ن‍و، ام‍ی‍ن‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد
ف‍ک‍ور، ع‍ل‍ی‌
رزم‍ج‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
آم‍ل‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،واح‍د م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیداری از سرزمین آفتاب : یادداشتهای سفر ژاپن شامل مباحثی درباره فرهنگ ، انقلاب صنعتی اوضاع اجتماعی ...
رزمجو، حسین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭V-DS‬,‭۸۱۱‬,‭ر۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان جاوا
هرینگتن ، جان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی (مرجع کامل ) از ۸۰۸۶ تا پنتیوم
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل نرم افزارهای Schematics, Microsim Pspice همراه با طراحی مدارهای چاپی با استفاده از PADS-PERFORM
هرنیتر، مارک ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
لوازم جانبی کامپیوتر
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ش۹‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در C[سی ]
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای زیستی : رویکرد اکولوژیکی و تکاملی
کاکس ، کریستوفر باری ، ۱۹۳۱ - م ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۸۴‬,‭‌ک۲‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع کامپیوتر در ۲۲ ساعت
خادم ثامنی ،مهتا ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌خ۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی (مقدمات و اصول ): ویژه کلیه دانشجویان رشته های دبیری ، ... و مدیران مدارس ، معلمین ، ... و پژوهشگران و دیگر علاقمندان ...
شیرازی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۱‬,‭‌ش۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شریعتی در دانشگاه مشهد
آملی مقدم ، ناصر، ۱۳۴۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
سامرویل ، ایان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌س۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام از آغاز تا سال یازدهم هجری
قنوات ، عبدالرحیم ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ق۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با کوییک بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۴۳- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی ( همراه با برنامه های کامپیوتری )
تریولا ، ماریو اف . ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ،واحد مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ت۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ج۷‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز نرم افزار مطلب MATLAB for windows [مطلب فور ویندوز]
فکور، علی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری و نصب و راه اندازی کلیه سرویسهای اینترنت در محیط سیستم عامل لینوکس : شامل فناوری شبکه های محلی و گسترده ،...
حسین سنو، امین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ح۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل Novell Netware [ناول نت ویر]
عبدالله زاده مشهدی ، مجید ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع علمی - کاربردی برنامه نویسی به زبان C [سی ]
ابریشمی ، سعید ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز نرم افزار Matlab Ver.7.0[ مطلب ورژن ۷ ]
فکور، علی ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2