کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- آم‍وزش‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ورزش‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
پ‍ی‌اس‍پ‍ای‍س‌
ژاپ‍ن‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌۲۰
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ -- .ف‍ض‍ای‍ل‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ب‍ازی‍گ‍ری‌(ن‍م‍ای‍ش‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍رب‍ی‍گ‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ف‍ن‍ائ‍ی‍ان‌ ،ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
ه‍رن‍ی‍ت‍ر، م‍ارک‌
ه‍ری‍ن‍گ‍ت‍ن‌، ج‍ان‌
خ‍ادم‌ ث‍ام‍ن‍ی‌ ،م‍ه‍ت‍ا
ک‍اک‍س‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر ب‍اری‌، ۱۹۳۱ - م‌
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
ت‍رت‍ی‍ب‍ی‍ان‌، ب‍خ‍ت‍ی‍ار
دان‍ش‍م‍ن‍دی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۴-
خ‍دی‍وی‌، ش‍ه‍ن‍از،
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ام‍ی‍دی‍ان‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۵۳-
م‍ارت‍ن‍ز، ری‍ن‍ر
ش‍ه‍ری‍اری‌، ش‍ی‍رزاد
ب‍اب‍ای‍ی‌، رض‍ا
رزم‍ج‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍رب‍اس‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ی‍ن‍ک‍ی‍د ، دی‍وی‍د رون‍ال‍د
ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ . واح‍د اروم‍ی‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ . ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حرکات اصلاحی و درمانی
دانشمندی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۷۲۵‬,‭د۲‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی : ورزش ، تندرستی و کاهش وزن : ویژه دانشجویان رشته های علوم پزشکی ، زیست شناسی ، تربیت بدنی ... سایر علاقه مندان
کرباسیان ، عباس ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۵۱۴/۲‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سازگاریهای فیزیولوژیک "مرکزی و محیطی " در ورزش
ترتیبیان ، بختیار ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی . واحد ارومیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‌ت۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ریاضی
توکلی ، اکبر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، دفتر مرکزی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیداری از سرزمین آفتاب : یادداشتهای سفر ژاپن شامل مباحثی درباره فرهنگ ، انقلاب صنعتی اوضاع اجتماعی ...
رزمجو، حسین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭V-DS‬,‭۸۱۱‬,‭ر۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیوه استفاده از کتابخانه و نوشتن مقالات تحقیقی
خدیوی ، شهناز، ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۰‬,‭‌خ۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ورزشی (راهنمای مربیان و ورزشکاران )= Coach guided to sport psychology
مارتنز، رینر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۱‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان جاوا
هرینگتن ، جان ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی (مرجع کامل ) از ۸۰۸۶ تا پنتیوم
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل نرم افزارهای Schematics, Microsim Pspice همراه با طراحی مدارهای چاپی با استفاده از PADS-PERFORM
هرنیتر، مارک ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
لوازم جانبی کامپیوتر
شهریاری ، شیرزاد ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ش۹‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در C[سی ]
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بازیگری و کارگردانی
فنائیان ،تاجبخش ؛  تهران دانشگاه تهران . جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۶۱‬,‭‌ت۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
کینکید ، دیوید رونالد ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ک۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی (شامل ۶۴۰ مسئله حل شده )
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌س۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
علی (ع ) انسان جامع
بابایی ، رضا ؛  کرمانشاه جهاد دانشگاهی , موسسه فرهنگی سماء   ، ۱۳۸۱ , ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۷/۴‬,‭‌ب۲‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای زیستی : رویکرد اکولوژیکی و تکاملی
کاکس ، کریستوفر باری ، ۱۹۳۱ - م ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۸۴‬,‭‌ک۲‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سئوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
امیدیان ، مسعود، ۱۳۵۳- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۷۸‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع کامپیوتر در ۲۲ ساعت
خادم ثامنی ،مهتا ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌خ۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9