کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍واد اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ -- اث‍ر ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ح‍رک‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
ک‍م‍ال‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۵۹-
ت‍وگ‍اوا، ت‍ات‍س‍وئ‍و، م‌- ۱۹۳۷
ف‍ل‍وی‍د، ت‍ام‍س‌
ف‍رم‍ن‍ش‌، م‍ون‍س‌ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲-
ب‍رون‍زی‍ن‍و، ج‍وزف‌
ن‍ج‍اری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌، ۱۳۴۲-
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ه‍رداد
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۴-
ام‍ان‍وئ‍ل‌، پ‍ری‍ک‍ل‍س‌
ن‍ج‍اری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌،۱۳۴۲-
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ک‍ار، ج‍وزف‌
ل‍وو، ب‍ارن‍ی‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌،- ۱۹۳۹
وب‍س‍ت‍ر، ج‍ان‌، ۱۹۳۲ - م‌
ن‍ج‍اری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌،- ۱۳۴۲
وود، راج‍ر،۱۹۳۸ - م‌
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ، ۱۳۱۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل الگوریتم ها
فرمنش ، مونس علی ، ۱۳۱۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی
فلوید، تامس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای PIC [پی . ای . سی ] و با کامپایلر ...
کمالی ، مهرداد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
میکروکنترلرهای PIC [پی . ای . سی ] و با کامپایلر ...[ منبع الکترونیکی ]
تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۹۸م‌۹ک‌ /، ۲۲۳ ، JT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی
امانوئل ، پریکلس ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی دستگاههای رادیولوژی از دیدگاه مهندسی
نجاریان ، سیامک ،- ۱۳۴۲ ؛  تهران جهاد دانشگاهی . واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۷۸/۵‬,‭‌ن۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی
نجاریان ، سیامک ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ن۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ریاضیات مهندسی و روش های محاسبات عددی
نجاریان ، سیامک ،۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ن۲۵‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
نجاریان ، سیامک ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ن۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد
وبستر، جان ، ۱۹۳۲ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭و۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک حرکت انسان
لوو، بارنی فرانسیس ،- ۱۹۳۹ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭و۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبدل ها و ابزار دقیق در مهندسی پزشکی
توگاوا، تاتسوئو، م - ۱۹۳۷ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ت۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مباحث میکروکنترلرهای AVR به کمک سیستم آموزشی MKAVR با کامپایلر BASCOM
کمالی ، مهرداد، ۱۳۵۱- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فن آوری تجهیزات پزشکی
کار، جوزف ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ک۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پزشکی و ابزار دقیق : مفاهیم اساسی و کاربردها
برونزینو، جوزف ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ب۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم های حیاتی
نجاریان ، سیامک ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ن۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آسیب لیزری مواد اپتیکی
وود، راجر،۱۹۳۸ - م ؛  تهران جهاد دانشگاهی . واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۷۴‬,‭و۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و برنامه نویسی در MATLAB [مطلب ]
کمالی ، رضا، ۱۳۵۹- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭د۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2