کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
ژی‍رار، دن‍ی‌
ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌). ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ریاضی
توکلی ، اکبر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، دفتر مرکزی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبانشناسی کاربسته و علم زبان آموزی
ژیرار، دنی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ). بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭V-P‬,‭۵۱‬,‭ژ۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک