کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ل‍وه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ن‍ام‍ت‍م‍رک‍ز
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ده‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ادری‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌، ۱۳۳۴-
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۳۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ع‍ب‍دال‍ه‌زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، اح‍م‍د
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۲۶-
روح‍ان‍ی‌ ران‍ک‍وه‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
دی‍وه‍رس‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ش‍اش‍ا، دن‍ی‍س‌ ال‍ی‍وت‌، ۱۹۵۵ - م‌
ری‍چ‌،ای‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ل‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ،محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
ریچ ،ایلین ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۹‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
روحانی رانکوهی ،محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه مطالب علمی - فنی
روحانی رانکوهی ،محمد تقی ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های عامل
فهیمی ، مهرداد، ۱۳۳۵ - ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] جلوه   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی پیشرفته با ++C [سی ++]
دیوهرست ، استیون ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۹۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر هوش مصنوعی توزیع شده
عبداله زاده بارفروش ، احمد ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۷‬,‭‌ع۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه مطالب علمی - فنی
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان ++C [سی ++]
بهادری ، ملیحه ، ۱۳۳۴- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ب۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم مدیریت پایگاه داده ها: ( مفاهیم و تکنیک ها )
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه مطالب علمی - فنی
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱ر۹۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۱-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مهندسی داده ها (انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی )
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭ر۹و۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم پایگاه داده : اصول ، تجربه ها و تکنیک های عیب یابی
شاشا، دنیس الیوت ، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ش۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سوال های چهارگزینه ای با پاسخ های تشریحی در مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۷۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های پایگاهی نامتمرکز
روحانی رانکوهی ، محمدتقی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران جلوه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ر۸۷۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک