کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ - م‍رزه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۰-
ح‍اف‍ظن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴-
ن‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
دان‍ا پ‍ن‍اه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اف‍س‍ری‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ پ‍اس‍داری‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای سیاسی ایران
حافظنیا، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۱۹‬,‭‌ح۲‌ج۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ژئوپلتیکی مرز ایران و عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی
نامی ، محمدحسن ، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانا پناه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۱۹‬,‭‌ن۲‌ت۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای ایران : همراه با تغییرات جدید در طول مرزهای جمهوری اسلامی ایران
محمد حسینی ، مسعود، ۱۳۶۰- ؛  تهران دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۵‬,‭‌م۳۳‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک