کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، دی‍وی‍د
اب‍وت‌، پ‍ام‍لا، ۱۹۴۷ - م‌
س‍ام‌ دل‍ی‍ری‌، ک‍اظم‌، ۱۳۴۹-
س‍ی‍دم‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ن‍ی‍وم‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ لارن‍س‌
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز
ک‍رل‍ی‍ن‍ج‍ر، ف‍ردری‍ک‌ ن‍ی‍ک‍ل‍ز،۱۹۱۰ - م‌
پ‍اوار، ب‍ادری‍ن‍ارای‍ان‌ ش‍ان‍ک‍ار، ۱۹۶۲ - م‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ص‍ف‍ار
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کندوکاوها و پنداشته ها: مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های پژوهش اجتماعی : رویکردهای کمی و کیفی
نیومن ، ویلیام لارنس ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۷۱‬,‭‌ن۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پژوهش در علوم رفتاری
کرلینجر، فردریک نیکلز،۱۹۱۰ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کشاکش آرا در جامعه شناسی
سیدمن ، استیون ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۸۵‬,‭‌س۹‌ک۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی زنان
ابوت ، پاملا، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی کیفی جامعه شناسی تاریخی و تطبیقی - تاریخی
سام دلیری ، کاظم ، ۱۳۴۹- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۸۷‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی
سیلورمن ، دیوید ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۷۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه پردازی برای تعیین فرضیه در مطالعات سازمانی
پاوار، بادرینارایان شانکار، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۸۶‬,‭‌پ۲‌ن۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک