کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ک‍ن‍ت‍رل‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ - ت‍داب‍ی‍ر ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۴۱-
س‍روش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۷-
درخ‍ش‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا، ۱۳۳۱-
واع‍ظی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
ن‍وروزی‌، روزب‍ه‌، ۱۳۵۷-
aس‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ای‍ران‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
وی‍ن‍ا
ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مراکز عملیات امنیت = Security operation centers وHP ArcSight
نوروزی ، روزبه ، ۱۳۵۷- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ن۹۲۵‌م۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرکز عملیات امنیت soc [اس . ا. سی .]
تهران مهرگان قلم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌م۴۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد ملی فناوری اطلاعات
تهران جهان جام جم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد ملی فناوری اطلاعات ، فنون امنیتی
تهران جهان جام جم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف‍لا۵۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امنیت اطلاعات
مدیری ، ناصر، ۱۳۴۱- ؛  تهران مهرگان قلم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹‌م۳۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زیرساخت امنیت اینترنت
مدیری ، ناصر، ۱۳۴۱- ؛  تهران مهرگان قلم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌م۴ز۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ابزارها و فنون حسابرسی فناوری اطلاعات : راهنمای شیوه گزارش دهی ممیزی سیستمهای اطلاعاتی (IS) [آی . اس .] مبتنی بر COBIT [سی . ا. بی . تی .]
سروش ، علیرضا، ۱۳۵۷- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌س۴‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردهای ملی ایران
واعظی نژاد، محمد مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران وینا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭و۱۷‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک در فناوری اطلاعات
درخشان ، علی رضا، ۱۳۳۱- ؛  تهران وینا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭د۳۷‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک