کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اخ‍ت‍راع‍ات‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
 
پدیدآور:
لاودن‌، ک‍ن‍ت‌
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌،م‍ح‍م‍د
طی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍اس‍ی‍دی‌ ، آن‍ی‍ت‍ا
ق‍رب‍ان‍ی‌،م‍ه‍دی‌
داورپ‍ن‍اه‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
رول‍ی‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر، ۱۹۵۰-
داوو،
ص‍ن‍ای‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ص‍دوق‍ی‌، م‍رادع‍ل‍ی‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
پ‍ائ‍و، م‍ی‍ران‍دال‍ی‌
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
ج‍وادک‍ار،دب‍ل‍ی‍و.اس‌
ب‍ه‍ان‌ ، ک‍ی‍ت‌
رج‍ای‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ت‍اب‍دار
آگ‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دی‍دار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍ک‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌)
چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر س‍ف‍ی‍ر
م‍ان‍دان‍ا م‍ی‍ن‍ا
ن‍ورع‍ل‍م‌
دب‍ی‍زش‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌
دب‍س‍ت‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی
بهان ، کیت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشکاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ب۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به تکنولوژی اطلاعات
مددپور، محمد ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل فرهنگی هنری ، انتشارات تربیت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌م۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بازیابی اطلاعات
پائو، میراندالی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات
طیب ، علیرضا، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر سفیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭ط۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پدیده جهانی شدن : وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی
رجایی ، فرهنگ ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭۱۳۱۸‬,‭ر۳‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تبحر در فناوری اطلاعات
تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف اختراعات و اکتشافات (پیروزیهای دانش و تکنولوژی )
سعیدیان ، عبدالحسین گردآورنده و مترجم ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۵‬,‭‌س۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فن آوری اطلاعات
لاودن ، کنت ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ل۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعاتی و حاکمیت ملی
صدوقی ، مرادعلی ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ص۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی و تجارت الکترونیکی ]Electronic commerce]
صنایعی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭‌ص۹‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پیش به سوی جامعه اطلاعاتی
فتحیان ،محمد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ف۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول ومبانی فناوری اطلاعات
داوو، ؛  همدان نورعلم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
جوادکار،دبلیو.اس ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ج۸۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
کاسیدی ، آنیتا ؛  تهران ماندانا مینا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ک۴۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سیستمهای اطلاعاتی
رولی ، جنیفر، ۱۹۵۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی
محسنی ، منوچهر ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و جامعه
داورپناه ،محمدرضا ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ICT[ آی . سی .تی ] فناوری اطلاعات و ارتباطات
قربانی ،مهدی ؛  تهران دبستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ق۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9