کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍اب‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۳-
م‍ع‍ت‍م‍دی‌، اح‍م‍د
ی‍وس‍ف‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۵۳-
پ‍ن‍ج‍ه‌ ف‍ولادگ‍ران‌، م‍ری‍م‌
ت‍اب‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود
ت‍اب‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۳-
س‍ع‍ادت‌ خ‍واه‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۶۵-
م‍ی‍ار ن‍ع‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۳-
ب‍ل‌، دی‍وی‍د، ۱۹۳۰-
 
ناشر:
م‍ص‍ب‍اح‌
ن‍ص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ن‍ور
آذری‍ن‌ م‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
س‍پ‍اه‍ان‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ک‍وه‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال
تابنده ، محمود ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تکنیک پالس
معتمدی ، احمد ؛  [تهران ] نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مدارهای تکنیک پالس
بل ، دیوید، ۱۹۳۰- ؛  یزد مصباح   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تکنیک پالس
معتمدی ، احمد ؛  [تهران ] نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متمم اصول و مبانی تکنیک پالس
سعادت خواه ، مسعود ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۶۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریحی بر مسائل تکنیک پالس
پنجه فولادگران ، مریم ؛  اصفهان کوه نور   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ب۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال
تابنده ، محمود، ۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ت۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک پالس
یوسفی ، رضا، ۱۳۵۳- ؛  نور دانشگاه آزاد اسلامی . واحد نور   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲۹‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل اصول و مبانی تکنیک پالس
کریمیان ، مجید، ۱۳۶۵- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۷۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدارهای تکنیک پالس
بل ، دیوید، ۱۹۳۰- ؛  یزد مصباح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ب۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تکنیک پالس بر اساس کتاب دیوید بل
تابنده ، محمود، ۱۳۲۳- ؛  تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ب۸۲۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت حل مسئله در تکنیک پالس
میار نعیمی ، حسین ، ۱۳۵۳- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی : دانشگاه صنعتی بابل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک