کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍وگ‍اوا، ت‍ات‍س‍وئ‍و، م‌- ۱۹۳۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍وگ‍اوا، ت‍ات‍س‍وئ‍و، م‌- ۱۹۳۷
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبدل ها و ابزار دقیق در مهندسی پزشکی
توگاوا، تاتسوئو، م - ۱۹۳۷ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۶‬,‭‌ت۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک