کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌، ۱۹۱۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌،۱۹۱۴-
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌، ۱۹۱۴-
زه‍ره‌ ون‍د، ح‍م‍ی‍د
وی‍ر، م‍وری‍س‌،۱۹۳۹ - م‌
وی‍ر، م‍وری‍س‌ دی‌.،۱۹۳۹ - م‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
ن‍ص‌
پ‍ژوه‍ش‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ،۱۹۱۴- ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ، ۱۹۱۴- ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس
زهره وند، حمید ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
ویر، موریس دی .،۱۹۳۹ - م ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابان توماس : حساب ، دیفرانسیل و انتگرال
ویر، موریس ،۱۹۳۹ - م ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
حسابان توماس : حساب ، دیفرانسیل و انتگرال [منبع الکترونیکی ]
تهران نص   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱،۵ ح‌/،۳۰۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک