کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍وان‍ا، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ وی‍ژوال‌ ج‍ی‌
وی‍ژوال‌ س‍ی‌ ++م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍رم‌اف‍زار -- ت‍ول‍ی‍د
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
دری‍م‌ وی‍ور( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ی‌ .اچ‌ .پ‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌ ش‍ارپ‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ای‌.ج‍ک‍س‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
رئ‍وف‍ی‌
 
پدیدآور:
Sharp, John
Nagle,Christian
م‍ک‍ارت‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا
Boggs, Wendy
وال‍ی‍ن‌، دن‌
آرگ‍وی‍چ‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
Meloni, Julie C.
س‍اران‍گ‌، پ‍ی‌ .ج‍ی‌.
ت‍اد، چ‍اد
م‍وری‌، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۴۳ - م‌
ن‍گ‍وس‌، ک‍وی‍س‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ب‍اگ‍ز، ون‍دی‌
دی‍ت‍ل‌، ه‍اوروی‌،۱۹۴۵ - م‌.
م‍ل‍ون‍ی‌، ج‍ول‍ی‌
Todd, Chad
م‍ی‍ن‍اس‍ی‌، م‍ارک‌
ب‍روس‌، ب‍ت‍س‍ی‌
 
ناشر:
روزن‍ه‌
پ‍ارس‍ه‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌- پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
پ‍ارس‍ه‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌- پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
پ‍ارس‍ه‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
روزن‍ه‌:
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر:پ‍ارس‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ : گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ارس‍ه‌:گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر : پ‍ارس‍ه‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: س‍اح‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ضد هک
تاد، چاد ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز Macromedia Dreamweaver 4.0[مکرومدیا دریم ویور ۴ ] در ۲۴ ساعت
بروس ، بتسی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭د۴‌ب۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل PHP4 professional [پی . اچ . پی چهار پروفسیشینال ]
آرگویچ ، لوئیس ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
ضد هک [ منبع الکترونیکی ]
تهران روزنه :   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۴ض‌۹ال‍ف‌ /، ۷۶/۹ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل UML with Rational Rose[یو. ام . ال ویت رشنال رز]
باگز، وندی ؛  تهران موسسه فرهنگی ، هنری نقش سیمرغ : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل C++. Net[ سی ++ نت ]
موری ، ویلیام ، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌م۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Red Hat Fedora Linux
نگوس ، کویس ؛  تهران گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ن۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل windows XP Professional[ویندوز ایکس پی پروفشنال ]
میناسی ، مارک ؛  تهران گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
[جی شارپ نت ] J.NET
سارانگ ، پی .جی . ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۳‌س۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای عملی از کابوسهای امنیتی در دنیای واقعی IT Security [آی . تی سکیوریتی ]
مکارتی ، لیندا ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی XML [ایکس . ام . ال .] برای برنامه نویسان ASP. NET [آ. اس . پی . نت ]
والین ، دن ؛  تهران گروه مهندسی - پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۳۵و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل و مصور PHP 5[پی .اچ .پی ۵ ]
ملونی ، جولی ؛  تهران گروه مهندسی پژوهشی ساحر : پارسه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Windows Vista[ویندوز ویستا]
پری ، گرگ ؛  تهران گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA،V‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل UML with Rational Rose[یو. ام . ال ویت رشنال رز] [منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه فرهنگی ، هنری نقش سیمرغ : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۴م‌۹ت‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل C. NET 2005 professional [سی شارپ دات نت ۲۰۰۵ پروفشنال ] [منبع الکترونیکی ]
تهران انتشارات پارسه :گروه مهندسی پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴م‌۹۵س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل و مصور PHP 5 [ پی .اچ . پی ۵ ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران گروه مهندسی پژوهشی ساحر: ساحر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۴م‌۸۶پ‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام Ajax [ای جکس ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۸۶آ /،۸۸۸۵ / ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
null
 
 
مرجع کامل ASP.NET with C.NET 2005 [ منبع الکترونیکی ]
تهران گروه مهندسی - پژوهشی ساحر:پارسه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 978-964-2947-14-5
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی پیشرفته با ++C [سی ++]
دیتل ، هاوروی ،۱۹۴۵ - م . ؛  تهران پارسه : انتشارات گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳د۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام C.NET 2008 [ سی شارپ نت ۲۰۰۸ ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران انتشارات گروه مهندسی - پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۸۵آ۹۵س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ،س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2