کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍غ‍ذی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍ب‍ائ‍ی‌ ان‍دام‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ان‍دام‌
ورزش‍ک‍اران‌- ت‍غ‍ذی‍ه‌
رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
س‍ال‍م‍ن‍دی‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
ورزش‍ک‍اران‌ -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
م‍واد غ‍ذای‍ی‌
ورزش‍ک‍اران‌ - ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
ج‍زای‍ری‌، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌،- ۱۳۶۳
ب‍ال‍چ‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۳۳-
ن‍ق‍وی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ک‍رف‌، آل‍ب‍ر ف‍ران‍س‍وا
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
آی‍زن‍م‍ن‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا
ک‍اس‍م‍ن‌
ن‍راق‍ی‌، م‍ه‍دی‌،۱۲۹۹-
ع‍اق‍ل‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ف‍روزی‍ن‌، طه‍م‍ورث‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ن‍ی‍ا،اب‍اذر
ک‍ن‍ت‍ن‌، ل‍س‍ل‍ی‌
ک‍ی‍ادل‍ی‍ری‌، م‍ظاه‍ر
ه‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ف‍ردری‍ک‌
ام‍ی‍ن‌پ‍ور، آزاده‌، ۱۳۳۰-
ب‍رک‌، ل‍وئ‍ی‍ز
ش‍ک‍وه‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ک‍چ‌ ، ف‍ران‍ک‌. ای‌
ف‍خ‍ری‍ان‌، خ‍ش‍ای‍ار، ۱۳۵۳-
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، م‍ل‍وی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ارس‍ی‍ران‌
ن‍ش‍ر ح‍ی‍ان‌
ش‍ب‍اوی‍ز
ان‍ت‍ش‍ار
ب‍وس‍ت‍ان‌: گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و ورزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ن‍ش‍ر گ‍ف‍ت‍ار
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آف‍ری‍ن‍ه‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍ال‍م‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ورزش‌ ب‍ان‍وان‌
ه‍زاردس‍ت‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه ورزشی بالینی
برک ، لوئیز ؛  [تهران ] هزاردستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و کنترل وزن "راهنمای مربیان ورزش "
آیزنمن ، پاتریشیا ؛  [رشت ] دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای رژیم غذایی و تغذیه ورزشکاران مخصوص مربیان و ورزشکاران
نقوی ، حمیدرضا ؛  تهران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ن۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران : فیزیولوژی تغذیه و رژیم غذایی در فعالیتهای ورزشی
کرف ، آلبر فرانسوا ؛  [تهران ] نشر حیان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تکنیکهای "جدید" پرورش اندام به انضمام روش تغذیه صحیح ورزشکاران
کیادلیری ، مظاهر ؛  [تهران ] بوستان : گلستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۴۶/۵‬,‭‌ک۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گامی نو در فراسوی تمرین های ورزشی : روش های نیروزایی
ویلیامز، ملوین ؛  تهران موسسه فرهنگی آفرینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭و ۹‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه تغذیه
عاقلی ، نسرین ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۵۰‬,‭‌ع۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه ،ورزش و تندرستی
کچ ، فرانک . ای ؛  تهران سازمان تربیت بدنی . معاونت امور ورزش بانوان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ک۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و درمان طبیعی
شکوه ، عبدالمجید ؛  مشهد پارسیران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۱۶‬,‭‌ش۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
۱۰[ده ] گام تا جوان تر شدن
کنتن ، لسلی ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۷/۶‬,‭‌ک۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
غذا درمانی =Food therapy
فروزین ، طهمورث ؛  تهران یکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۱۶‬,‭‌ف۴‌غ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه کامل ورزشی
هتفیلد، فردریک ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راز به زیستن
کاسمن ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۵۵‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زبان خوراکیها
جزایری ، غیاث الدین ،- ۱۳۶۳ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۱-۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۵۵‬,‭‌ج۴ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه درمانی
امین پور، آزاده ، ۱۳۳۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۲۱۶‬,‭‌ص۴‌ت۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مکملهای غذایی : توصیه هایی برای بهبود تغذیه درمانی
بالچ ، جیمز، ۱۹۳۳- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۴‬,‭‌ب۲۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حرفه ای باش
فخریان ، خشایار، ۱۳۵۳- ؛  تهران اندیشه عالم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۴۶/۵‬,‭‌ف۳‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای پیشرفت در پرورش اندام : سیستم های تمرین ، تغذیه ، کاهش و افزایش وزن ، داروهای استروئیدی و عوارض آن
اسماعیلی ، مهدی ، ۱۳۶۱ - ، گردآورنده ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۴۶/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکمل های غذایی در ورزش و اصول تغذیه برای ورزشکاران
حبیبی نیا،اباذر ؛  تهران علم و ورزش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۶۱‬,‭و۴‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خوردنیهای شفابخش
نراقی ، مهدی ،۱۲۹۹- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۳۵۵‬,‭‌ن۴‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6