کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍رم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ان‍ب‍ارداری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍ول‌
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ان‍ب‍ارداری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌( ری‍اض‍ی‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ح‍س‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
دی‍ب‍ای‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۲۴-
ده‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۴-
ه‍ال‌ ،ری‍چ‍ارد
ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۱-
آرن‍ز، آل‍وی‍ن‌
زم‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۲۵-
وی‍ن‍س‍ت‍ون‌، وی‍ن‌
ت‍ق‍وی‌، م‍ه‍دی‌
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌ ف‍ر،گ‍ارو
ه‍م‍ت‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌
ک‍ور ، رادی‌
ه‍م‍ت‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۸-
م‍وس‍ی‍چ‌
خ‍ات‍م‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸-
وی‌ گ‍ان‍ت‌، ج‍ری‌
ک‍ی‍س‍و ، دون‍ال‍د
 
ناشر:
ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای حسابرسی
تقوی ، مهدی ؛  تهران نشر ترمه   ، بی تا
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۶‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته (۱)
همتی ، حسن ؛  [تهران ] نشر ترمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه
موسیچ ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌م۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد برای رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دهقانی ، علی ، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲د۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی
وینستون ، وین ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭و۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی علمی و عملی از: انبارداری
بهبهانی ، محمد، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ب۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
زمانی فراهانی ، مجتبی ، ۱۳۲۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭ز۸‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت مالی
نیکومرام ، هاشم ، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و اصول انبارداری مفاهیم کاربردی (واردات - صادرات )
دیبایی ، نادر، ۱۳۲۴- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭د۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی رویکردی یکپارچه
آرنز، آلوین ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۵-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭آ۳‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتها
همتی ، حسن ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری میانه انگلیسی - فارسی
کیسو ، دونالد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۱
وی گانت ، جری ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭و۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه (۲)
همتی ،حسن ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ح۵‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای آزمون پژوهش عملیاتی ۱ و۲و۳
خاتمی فیروزآبادی ، علی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حسابرسی AICPA [ای . آی . سی . پی . ای ] همراه با پاسخهای مشروح
هوانسیان فر،گارو ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‍ه۹‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
حسابداری مالیاتی و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ بر اساس آخرین اصلاحیه بهمن ۱۳۸۰ ،اجرا ۱۳۸۱ [ منبع الکترونیکی ]
تهران ترمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۵ح‌۲۸آ /، ۳۵۷۳ ، HMK ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالیاتی و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ بر اساس آخرین اصلاحیه بهمن ۱۳۸۰ ،اجرا۱۳۸۱
ایران . قوانین و احکام ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پنجاه چک لیست برای مدیران برنامه و پروژه
کور ، رادی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ک۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سازمان
هال ،ریچارد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ه۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9