کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - روش‌ آم‍اری‌ - ن‍رم‌ اف‍زار
ورزش‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ای‍ش‌ ه‍ا
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( .ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ال‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۸-
س‍پ‍اس‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۷-
ش‍ه‍ب‍ازی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۷-
ک‍ش‍اورز، ل‍ق‍م‍ان‌، ۱۳۴۹-
خ‍ل‍ج‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۶-
ح‍م‍ای‍ت‌ طل‍ب‌، رس‍ول‌، ۱۳۵۵-
اودان‍و، پ‍ی‍ت‍ر
طه‍م‍اس‍ب‍ی‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ش‍ه‍زاد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ت‍م‍ی‌ و ش‍رک‍ا
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی
خلجی ، حسن ، ۱۳۳۶- ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌خ۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد SPSS [اس . پی . اس . اس .] در تربیت بدنی و علوم ورزشی
طهماسبی بروجنی ، شهزاد ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۵۸‬,‭ط۹۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
الهی ، علیرضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۲/۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار برای مطالعات ورزش و تمرین
اودانو، پیتر ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۵۸‬,‭‌ف‍لا۸۳آ۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آمار و سنجش در تربیت بدنی و علوم ورزشی ( مفاهیم و کاربردها)
شهبازی ، مهدی ، ۱۳۵۷- ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۲/۵‬,‭ر۹‌ش۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل آمار پیشرفته در تربیت بدنی و علوم ورزشی (پارامتری و ناپارامتری )
سپاسی ، حسین ، ۱۳۱۷- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۲/۵‬,‭ر۹‌س۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
تهران شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۲/۵‬,‭ر۹آ۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار در علوم ورزشی ، علوم زیستی و علوم تربیتی
حمایت طلب ، رسول ، ۱۳۵۵- ؛  تهران شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۲/۵‬,‭‌ح۸آ۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار توصیفی در علوم ورزشی ( رشته تربیت بدنی )
کشاورز، لقمان ، ۱۳۴۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۲/۵‬,‭ر۹‌ک۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک