کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍ع‍ل‍ولان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍ع‍ل‍ولان‌
م‍ع‍ل‍ولان‌ - ورزش‌
ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍دگ‍ی‌ ذه‍ن‍ی‌ - ورزش‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
م‍ع‍ل‍ولان‌ -- ورزش‌
 
پدیدآور:
ه‍ولان‍د،ب‍رن‍ی‌
رض‍ای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
Winnick, Joseph P.
ف‍ی‍ت‌، ه‍ال‍ی‍س‌
اس‍د، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۵-
ج‍لال‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ت‍م‍ی‌ و ش‍رک‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ س‍ب‍زوار
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌:پ‍ی‍ش‍روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی و بازپروری برای رشد، سازگاری و بهبودی معلولان
فیت ، هالیس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۴۵‬,‭‌ف۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی و ورزش معلولین (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی )
جلالی فراهانی ، مجید، ۱۳۳۳- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مربیگری ورزشکاران کم توان ذهنی
هولاند،برنی ؛  تهران مبتکران :پیشروان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۹/۳‬,‭‌ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی و ورزش معلولین
رضایی ، سعید ؛  سبزوار دانشگاه تربیت معلم سبزوار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۹/۳‬,‭ر۶‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی و ورزش معلولان
جلالی فراهانی ، مجید، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۹/۳‬,‭‌ج۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی و ورزش معلولین
اسد، محمدرضا، ۱۳۵۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۹/۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی و ورزش سازگارانه
Winnick, Joseph P. ؛  تهران شرکت تضامنی انتشارات حتمی و شرکا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۴۵‬,‭‌ت۴۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک