کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ م‍ع‍ل‍ولان‌
ورزش‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دو و م‍ی‍دان‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ورزش‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ورزش‌ م‍دارس‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌ -- ت‍ع‍ل‍ی‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
ورزش‌ م‍دارس‌
ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌
 
پدیدآور:
ن‍م‍ازی‌ زاده‌، م‍ه‍دی‌
ف‍اک‍س‌، ادوارد
ن‍ب‍وی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ع‍م‍اری‌، ژال‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍اوم‌ گ‍ارت‍ن‍ر، ت‍د
ف‍ی‍ت‌، ه‍ال‍ی‍س‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍واد
ح‍ی‍دری‌، ف‍رح‍ن‍از
گ‍وس‍ت‍اوس‍ن‌، م‍اری‍ل‌
س‍ج‍ادی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ذک‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ش‍ادم‍ه‍ر، ب‍ی‍ژن‌
رادک‍ل‍ی‍ف‌، ج‍ی‍م‍ز ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
رح‍ی‍م‍ی‌ ارس‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اس‍ک‍ن‍در،
ای‍ش‍ت‍وان‍ف‍ی‌، چ‍اب‍ا
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، م‍ل‍وی‍ن‌
ش‍ی‍خ‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
ص‍ن‍م‌
گ‍ل‍ب‍اد
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آف‍ری‍ن‍ه‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ب‍ه‍زاد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی عمومی
نمازی زاده ، مهدی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭‌ن۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
باوم گارتنر، تد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ب۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات تربیت بدنی در مدارس
ذکائی ، محمود ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۴۳‬,‭ذ۸‌ک۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سازمانهای ورزشی
سجادی ، نصرالله ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌س۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
نبوی ، محمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۶۳‬,‭‌ن۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دو و میدانی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۵‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دو و میدانی : پرشهاو پرتابها
شادمهر، بیژن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۵‬,‭‌ش۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی ورزش
فاکس ، ادوارد ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‌ف۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی در مدارس
رحیمی ارسنجانی ، اسکندر، ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۶۳‬,‭ر۳‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی و بازپروری برای رشد، سازگاری و بهبودی معلولان
فیت ، هالیس ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۴۵‬,‭‌ف۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل حرکتی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی :تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بازیهای آموزشی و پرورشی
گوستاوسن ، ماریل ؛  تهران صنم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۳۷‬,‭‌گ۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
شیخ ، محمود ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ش۹‌س۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان
کریمی ، جواد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۲۱۱‬,‭‌ک۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات به شیوه NBA [ان بی آ]: اثری از چهارده مربی بدنسازی NBA
تهران بهزاد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گامی نو در فراسوی تمرین های ورزشی : روش های نیروزایی
ویلیامز، ملوین ؛  تهران موسسه فرهنگی آفرینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭و ۹‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
واژگان تربیت بدنی و علوم ورزشی
حیدری ، فرحناز ؛  تبریز گلباد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۶۷‬,‭‌ح۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و متدولوژی تمرین
ایشتوانفی ، چابا ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۱/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تمرینهای ورزشی نوین "پلایومتریک ها"
رادکلیف ، جیمز کریستوفر ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۱/۵‬,‭ر۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9