کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍راج‍ع‌
ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
رب‍ان‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۴۲-
ع‍رب‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۱۹-
س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍ی‍دری‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍دری‍ک‌، ت‍ری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌
ی‍ی‍ن‌، راب‍رت‌
ک‍ی‍وی‌، رم‍ون‌
م‍ک‌ن‍ی‍ف‌، ج‍ی‍ن‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍ور، ن‍ی‍ک‌
ای‍ران‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
س‍ک‍اران‌، اوم‍ا
م‍ن‍ش‍ادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۸-
غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۱-
ح‍اف‍ظ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍وت‍ی‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ل‍وح‌ زری‍ن‌
ب‍ازت‍اب‌
م‍ان‍دگ‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ پ‍وی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ام‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ب‍از
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
رش‍د
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی
حافظ نیا، محمدرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ح۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه پژوهش کنیم
مور، نیک ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹‌م۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری : ویژه دانشجویان مراکز آموزش عالی ... دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای
حیدری نژاد، محمدرضا ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
ستوده ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌س۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی
غلامرضایی ، محمد، ۱۳۳۱- ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌غ۸ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی )
کیوی ، رمون ؛  تهران نشر توتیا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭V-H‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭د۹‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق و مرجع شناسی
منشادی ، مرتضی ، ۱۳۳۸- ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت : (راهنمای طراحی سوالات پرسشنامه های تحقیقی )
تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭ر۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی مرجع و منبع شناسی در ادبیات و علوم انسانی
عرب ، محمدحسن ، ۱۳۱۹- ؛  تهران ماندگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌ع۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در مدیریت
سکاران ، اوما ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌س۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در کتابداری
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه ویژه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری )
یارمحمدیان ، محمدحسین ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ی۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق عملی (اقدام پژوهی ) همراه با برنامه معلم پژوهنده ...
ایرانی ، یوسف ؛  تهران لوح زرین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طرح تحقیق و روش های موردپژوهی
یین ، رابرت ؛  تهران موسسه فرهنگی آینده پویان تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ی۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق کاربردی
هدریک ، تری الیزابت ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‍ه۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا، ارزشیابی )
مک نیف ، جین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۲۴‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹‌خ۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی روشمند: آشنایی با مقدمات پژوهش
ربانی ، هادی ، ۱۳۴۲- ؛  تهران کتاب باز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4