کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا -وم‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اص‍غ‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍دج‍واد
ف‍دوی‌، ع‍ارف‍ه‌، ۱۳۳۱-
طه‌،ح‍م‍دی‌
آذر، ع‍ادل‌، ۱۳۴۵-
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ف‍رن‍چ‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار،م‍س‍ع‍ود
ت‍وک‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
خ‍ادم‍ی‌ زارع‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ف‍دوی‌، ع‍ارف‍ه‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ام‌ال‍ب‍ن‍ی‍ن‌
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴-
خ‍ات‍م‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸-
رس‍ول‌ زاده‌ ،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ب‍روم‍ن‍د، زه‍را
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍رف‍رن‍از
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ه‍ور
س‍ن‍ج‍ش‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍روزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍رن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای آزمون پژوهش عملیاتی ۱ و۲و۳
خاتمی فیروزآبادی ، علی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مسائل تحقیق در عملیات (۱)
رسول زاده ،محمدحسن ؛  تبریز انتشارات فروزش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ر۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی : آزمون تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) رشته های مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی و حسابداری
فدوی ، عارفه ، ۱۳۳۱- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات (۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ن۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات
مهرگان ، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی : برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن
مهرگان ، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  [تهران ] نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم ، نکات و حل مسائل پژوهش عملیاتی
مهرگان ، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق عملیات ۱ ،۲ ، ۳
برومند، زهرا ؛  تهران هور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ب۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات
آذر، عادل ، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭آ۴‌ت۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات (۲) (رشته مدیریت دولتی )
آذر، عادل ، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹آ۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات پیشرفته
اصغرپور،محمدجواد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحقیق در عملیات :برنامه ریزی خطی ،پویا وبااعدادصحیح
طه ،حمدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست تحقیق در عملیات ۱ =Operations research
خادمی زارع ، حسن ، ۱۳۴۶ - ، گردآورنده ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات قابل استفاده دانشجویان و داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد
توکلی ، علی ؛  مشهد نشرنما   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ت۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد پژوهش عملیاتی (تحقیق درعملیات )
نیکوکار،مسعود ؛  تهران نشرفرناز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۶۳‌م۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فنون تحقیق عملیات
فرنچ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی پیشرفته
مهرگان ، محمدرضا ؛  تهران کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌پ۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل و طبقه بندی شده پژوهش عملیاتی رشته مدیریت (بازرگانی ، صنعتی ، تکنولوژی ، فناوری اطلاعات )
فدوی ، عارفه ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۳۷‌م۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات I [یک ]
یوسفی ، ام البنین ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۹۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تحقیق در عملیات
مومنی ، منصور ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۸۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7