کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌- ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ورزش‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
رده‌ ب‍ن‍دی‌ ده‍ده‍ی‌ دی‍وی‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍ی‌ اس‍پ‍ای‍س‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ن‍رم‍ش‌
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ای‍ی‌
م‍رب‍ی‍گ‍ری‌
ی‍وگ‍ا( ورزش‌)
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ارات‍ه‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ن‍ات‍ن‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
پ‍وراص‍ل‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍ره‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۵-
پ‍ای‍گ‍ذار، ن‍اص‍ر، ۱۳۲۵-
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ی‌
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، وی‍دا
م‍وت‍اب‍ی‌، ه‍دای‍ت‌
م‍ع‍روف‍ان‍ی‌ اص‍ل‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۱-
س‍رخ‍ان‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
اس‍ت‍ی‍ووارت‌ ،ج‍ی‍م‍ز و
ح‍ی‍دری‌، ف‍رح‍ن‍از
ش‍ف‍اع‍ی‌ ب‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌ ،ح‍م‍ی‍د
ف‍ل‍گ‍ل‌،م‍ل‍ی‍ن‍دا
م‍ح‍م‍ودی‌، رق‍ی‍ه‌
ت‍ی‍پ‍ت‌ ،اس‍ت‍ی‍ون‌
ب‍وآن‍ش‍و، ب‍رن‍ارد
ب‍ل‍وم‍ب‍رگ‌ ،م‍ارت‍ی‌
پ‍وراص‍ل‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۴-
ک‍وئ‍ن‌ ،ج‍ان‌
ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‍ا،راب‍رت‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ت‍اخ‌
م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍وراص‍ل‌
ان‍ت‍ش‍ارت‌ ف‍روزش‌
آی‍ی‍ن‌
ف‍روزش‌
گ‍ل‍ب‍اد
خ‍وروش‌
ف‍روغ‌ آزادی‌
ن‍ش‍ر ع‍ب‍ادی‌
ت‍لاش‌
آش‍ی‍ن‍ا
س‍ازش‌
اح‍رار
آش‍ی‍ن‍ا،ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌ ای‍ران‌ ت‍ران‍س‍ف‍ور.واح‍د آم‍وزش‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ایمراث بر رده بندی کتابخانه کنگره
چان ، لوئیس می ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹‌چ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژگان تربیت بدنی و علوم ورزشی
حیدری ، فرحناز ؛  تبریز گلباد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۶۷‬,‭‌ح۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نرمشهای ویژه رزمی
پوراصل ، محمدرضا ؛  تبریز محمدرضا پوراصل   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۰۲/۷‬,‭‌ن۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی زبان برنامه نویسی JAVA [جاوا] - کتابخانه JAVA
ناتن ، پاتریک ؛  تبریز نشر تاخ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد حس کننده های مجاورتی = Proximity Sensors
شفاعی بجستانی ،حمید ؛  تبریز آشینا،شرکت سهامی عام ایران ترانسفور.واحد آموزش و پشتیبانی نیروی انسانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۲‬,‭آ۵‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش PSpice9 [پی اسپایس نه ]
کوئن ،جان ؛  تبریز نشر عبادی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم زبان قرآن
محمودی ، رقیه ؛  تبریز فروغ آزادی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭V-PJ‬,‭۶۲۰۳‬,‭‌م۳‌م۸۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مسائل اصول حسابداری ۳ : برای کلیه علاقمندان و دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت به ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
معروفانی اصل ، مرتضی ، ۱۳۵۱- ؛  تبریز خوروش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۱‬,‭‌م۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنچه از تکواندو میدانید: تاریخچه تکواندو، ۵ اصل مهم در تکواندو، آموزش گام به گام فرم ۱ الی ۱۰ همراه با اصطلاحات کامل
پوراصل ، محمدرضا، ۱۳۲۴- ؛  تبریز محمدرضا پوراصل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۱۱۴/۳‬,‭‌پ۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر رده بندی و شماره سازی در نظام دیویی
بلومبرگ ،مارتی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ب۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
یوگا در زندگی روزمره
بوآنشو، برنارد ؛  تبریز تلاش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱/۷‬,‭‌ب۹‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرمول نویسی با Word 97 - 2000 - 2002 [ورد ۹۷ - ۲۰۰۰ -۲۰۰۲ ]
موتابی ، هدایت ؛  تبریز سازش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۳۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل زبان تخصصی (۱) رشته حسابداری دانشگاه پیام نور شامل ترجمه کلیه متون دروس ...
مجتهدزاده ، ویدا ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول مربیگری
پایگذار، ناصر، ۱۳۲۵- ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۱‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع آموزش در زبان انگلیسی : نظریه ها و کاربردها
فرهادی ، حسین ، ۱۳۲۵- ؛  تبریز آیین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭آ۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
توانبخشی ورزشی (راهنمای مربیان )
تیپت ،استیون ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۹۷‬,‭‌ت۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه ورزشی
فلگل ،ملیندا ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۹۷‬,‭‌ف۸‍ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای ورزشی
کریستینا،رابرت ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۱‬,‭‌ک۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
میکرو کنترلر۸۰۵۱=8051
استیووارت ،جیمز و ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ۲
سرخانی ،محمد ؛  تبریز انتشارت فروزش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9