کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ح‍رک‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ورزش‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -- )اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ش‍ن‍ا -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ح‍ی‍ات‌ و ان‍رژی‌
ورزش‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍ف‍ص‍ل‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ح‍رک‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ح‍رک‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍م‍اری‌، ژال‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ع‍رب‌ پ‍ور، روزب‍ه‌، ۱۳۵۸-
س‍وری‌، رح‍م‍ن‌، ۱۳۵۸-
وی‍ره‍د، رول‍ف‌
ج‍ن‍س‍ن‌، ک‍ل‍ی‍ن‌
ص‍ادق‍ی‌، ح‍ی‍در
ه‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز ج‍ی‌.
ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ک‍ارلا
وای‍ن‍ک‌، ی‍ورگ‍ن‌
س‍خ‍ن‍گ‍وی‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۳۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ک‍ل‍ی‍م‌
س‍ادات‌ م‍رع‍ش‍ی‌، ام‍ی‍رن‍اص‍ر
ه‍ادوی‌، ف‍ری‍ده‌، اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌
س‍رش‍ی‍ن‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۱-
ل‍وو، ب‍ارن‍ی‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌،- ۱۹۳۹
ع‍زی‍زآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍گ‍ل‍ی‍س‍ک‍و، ارن‍س‍ت‌
ک‍اپ‍ان‍ج‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ آدال‍ب‍رت‌
 
ناشر:
ع‍ص‍ر ان‍ت‍ظار
ک‍ت‍اب‌ ج‍وان‍ان‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ال‍م‍پ‍ی‍ک‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر دان‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍رود
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دن‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ر
رادن‍وان‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک فنون ورزشی
هی ، جیمز جی . ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‍ه۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رشد و تکامل حرکتی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران نشر علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک ورزشی : تستهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
معماری ، ژاله ، گردآورنده ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی حرکتی در ورزش ها
واینک ، یورگن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭و۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی حرکت
ویرهد، رولف ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۷۰،۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭و۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول حرکت شناسی ساختاری
تامپسون ، کلیم ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک فنون چهار شنا
هادوی ، فریده ، اقتباس کننده ؛  تهران نشر دانا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۲۰‬,‭‌ش۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حرکت شناسی (رشته تربیت بدنی )
عزیزآبادی فراهانی ، ابوالفضل ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۴۶۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری حرکتی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی )
[تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات بیومکانیک ورزشی
صادقی ، حیدر ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‌ص۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی آناتومی و حرکت
هینکل ، کارلا ؛  شاهرود دانشگاه شاهرود   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‌ه۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حرکت شناسی و بیومکانیک کاربردی در ورزش
جنسن ، کلین ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‌ج۹‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حرکت شناسی مفاصل تنه و ستون فقرات
کاپانجی ، ابراهیم آدالبرت ؛  تهران دنیای هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‌ک۲‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک مقدماتی
سادات مرعشی ، امیرناصر ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلیات تمرینات اصلاحی ، تمرینات قدرتی ، زنجیره حرکتی بسته ، حس عمقی ، استقامتی ، تنفسی ، کششی و PNF [پی . ان . اف ]
سخنگویی ، یحیی ، ۱۳۳۸ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران رادنواندیش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌س۳‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی )
عرب پور، روزبه ، ۱۳۵۸- ؛  تهران کتاب جوانان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۴۳‌خ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک ورزشی : مجموعه سوالات آزمون کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی
سوری ، رحمن ، ۱۳۵۸- ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۸۸‌ب۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک شنا
مگلیسکو، ارنست ؛  [تهران ] کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۳۸/۶۷‬,‭‌ف‍لا۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک حرکت انسان
لوو، بارنی فرانسیس ،- ۱۹۳۹ ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭و۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش
سرشین ، امیر، ۱۳۶۱- ؛  تهران عصر انتظار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‌س۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2