کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍اب‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
وی‍ژوال‌ س‍ی‌ ++ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
ب‍ودا،۵۶۳ ؟- ۴۸۳ ؟ق‌.م‌
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍رم‌ اف‍زار - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وب‌ - س‍ای‍ت‍ه‍ا - طراح‍ی‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌ ، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍ب‍اس‌ ن‍ژاد، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۵-
راس‍ل‌، اس‍ت‍وارت‌ ج‍ان‍ات‍ان‌
ه‍وک‌، رن‍دول‍ف‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳-
اک‍ب‍ری‌ ،اب‍راه‍ی‍م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۲-
دی‍ت‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌ ،وی‍ل‍ی‍ام‌
ن‍ئ‍وپ‍ل‍ی‍ت‍ن‌ ، ری‍چ‍ارد
س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌ ،ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
ه‍وری‍س‌ ک‍ی‍وی‍چ‌، ای‍گ‍ور، ۱۹۳۹-
وس‍ن‍ت‍ره‌ ج‍ات‍ک‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌،ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آوی‍ش‍ن‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای بانک اطلاعاتی
دیت ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز طراحی و ساخت صفحات وب
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ج۷‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان ++C [سی ++]
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ج۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل
سیلبرشاتس ، آبراهام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام اکسل
عباس نژاد، رمضان ، ۱۳۴۵- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ع۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در پاسکال
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۴۳- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ج۷۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با ویژوال ++C [سی ++]
جعفرنژاد قمی ،عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ج۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبان ها و ماشین ها
اکبری ،ابراهیم ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C[سی ]
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۴۲- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در++C [سی ]
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ج۷۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داستان تولد بودا به روایت سغدی
وسنتره جاتکه ؛  بابل نشر آویشن   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BQ‬,‭۸۸۵‬,‭و۵د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جست و جو در اینترنت (موتورهای جست و جو)
هوک ، رندولف ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۲۰۱‬,‭‍ه۹‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستمها
هوریس کیویچ ، ایگور، ۱۹۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‍ه۸۶‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی
راسل ، استوارت جاناتان ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‍ه۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان پاسکال
جعفر نژاد قمی ،عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ج۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سازمان ومعماری کامپیوتر
استالینگ ،ویلیام ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام C.NET [سی شارپ . نت ]
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Visual C++ .NET [ویژوال سی ++ دات نت ]
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ج۷۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم ها ( با شبه کدهای ++(C
نئوپلیتن ، ریچارد ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9