کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر
م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۴۱-
ج‍ع‍ف‍ری‌ لاری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۶۷-
پ‍ی‍ک‍اری‌، س‍ی‍روس‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ان‍ری‌ - م‍وری‌، ان‍درو
ذاک‍رال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ت‍اد، چ‍اد
 
ناشر:
روزن‍ه‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر: پ‍ارس‍ه‌
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ن‍اق‍وس‌: زان‍ی‍س‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌: م‍ه‍رج‍رد
زری‍ن‌ م‍ه‍ر
ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در اینترنت (سلسله مباحث امنیتی )
پیکاری ، سیروس ؛  کرج زرین مهر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ضد هک
تاد، چاد ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی امنیت فضای رایانه ای
جعفری ، محمد ؛  تهران علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
امنیت داده ها
ذاکرالحسینی ، علی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭ذ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در اینترنت برای کامپیوترهای شخصی
کانری - موری ، اندرو ؛  تهران ناقوس : زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی معماری امنیت شبکه های کامپیوتری
مدیری ، ناصر، ۱۳۴۱- ؛  تهران مهرگان قلم : مهرجرد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی سیاست های امنیت شبکه های کامپیوتری
مدیری ، ناصر ؛  تهران مهرگان قلم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۴‌م۹۸۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی امنیت
جعفری لاری ، علی اصغر، ۱۳۶۷- ؛  تهران گروه مهندسی پژوهشی ساحر: پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌ج۶۸د۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک