کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا وت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا- -ف‍ارس‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ورزش‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ا- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا- ف‍ارس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
م‍طب‍وع‍ات‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
گ‍ف‍ت‍ار - ن‍ارس‍ای‍ی‌ ه‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍رف‍ان‌ - اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ح‍ی‍ی‍م‌،س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ری‍چ‍ارد س‍ون‌،ج‍ان‌ ج‍ورج‌
پ‍ورم‍ت‍از ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍خ‍ت‍ی‌ ،ب‍ش‍ی‍ر
ه‍ن‍رن‍ژاد،رح‍ی‍م‌
ن‍وروزی‌ ، ام‍ی‍ر
ک‍ادن‌ ، ج‍ان‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
ت‍رت‍ن‌ ، ن‍ای‍ج‍ل‌
س‍م‍ائ‍ی‌ ،اف‍ش‍ی‍ن‌
م‍ه‍اج‍ری‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ب‍ه‍م‍رام‌ ،اح‍م‍د
ب‍اق‍رزاده‌ ، س‍ع‍ی‍د
ب‍الا زاده‌ ،پ‍روی‍ز
رض‍ای‍ی‌ پ‍ور ،م‍ح‍م‍د رض‍ا ،۱۳۴۷-
 
ناشر:
روزن‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ال‍م‍پ‍ی‍ک‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
وزرات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌ ،س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ن‍ارس‍ی‍س‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ک‍م‍ان‍گ‍ی‍ر
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌آم‍وزش‌
ش‍ادگ‍ان‌
دان‍ش‍ی‍ار
ع‍طائ‍ی‌
دف‍ت‍رت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر س‍ه‍روردی‌
ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ م‍ل‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع حسابداری
باقرزاده ، سعید ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌ب۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی فارسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی
رضایی پور ،محمد رضا ،۱۳۴۷- ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۲۰۷‬,‭ر۶‌ف۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور آکسفورد،دودن
تهران کمانگیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ف۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد
کادن ، جان آنتونی ؛  تهران شادگان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱‬,‭‌ک۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه علوم ورزشی
تهران کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۶۷‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه علوم مطبوعات و روزنامه نگاری
مهاجری ، عباسعلی ؛  تهران دانشیار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۲۸‬,‭‌م۹و۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر فارسی - انگلیسی
حییم ،سلیمان ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ح۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری (انگلیسی - فارسی .فارسی - انگلیسی )
حقیقی ،محمد علی ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ح۷‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و تعبیر کاربردی انگلیسی به فارسی
نوروزی ، امیر ؛  [رشت ] حق شناس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۶۰‬,‭‌ن۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی (راهنمایی -دبیرستان -پیش دانشگاهی )
بهمرام ،احمد ؛  تهران کانون فرهنگی آموزش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ب۹۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی به فارسی و عربی
ریچارد سون ،جان جورج ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی : فارسی - انگلیسی و انگلیسی - فارسی
تهران دفترت پژوهش و نشر سهروردی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۴/۳‬,‭‌ف۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی اختلالات زبان و اصطلاحات وابسته :انگلیسی - فارسی ،فارسی - انگلیسی
سمائی ،افشین ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۲۳‬,‭‌س۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی شیمی :انگلیسی - فارسی
بالا زاده ،پرویز ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷‬,‭‌ب۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خطاهای رایج در زبان انگلیسی لانگمن
ترتن ، نایجل ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۶۰‬,‭‌ت۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع زیست شناسی :انگلیسی - فارسی
هنرنژاد،رحیم ؛  رشت دانشگاه گیلان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۰۲/۵‬,‭‌ه۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
واژگان موضوعی معاصر : گزینش و الفبایی فارسی - انگلیسی
بختی ،بشیر ؛  تهران عطائی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تصویری ورزش
پورمتاز ، علیرضا ؛  تهران وزرات فرهنگ و انتشارات اسلامی ،سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۲۰۷‬,‭‌پ۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
واژه نامه نارسیس (NAW) [منبع الکترونیکی ]
تهران نارسیس   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۲و۲ف‌/،۱۶۴۵، EP ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
لغتنامه ملک ] Dictionary MDC] [ منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه نرم افزاری ملک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۷ل‌۲ف‌/، ۱۶۴۵ ، EP ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8