کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
زن‍ان‌ در ق‍رآن‌
ق‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
دو و م‍ی‍دان‍ی‌ -- م‍رب‍ی‍گ‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍راه‍م‌ آوری‌(ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، غ‍لام‍رض‍ا
اخ‍وان‌،ق‍دی‍ر
ص‍ف‍اک‍ی‍ش‌ ه‍م‍دان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍اظم‍ی‌ ،ای‍رج‌
وای‌ ول‍و، ف‍ران‍ک‌ راب‍رت‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ار
س‍راج‍ی‌، ف‍ره‍اد
م‍ورت‍ی‌،ک‍ات‍ا.ام‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌ ،ح‍م‍ی‍د
ع‍ل‍م‍ش‍اه‍ی‌، م‍ول‍وده‌
ب‍ال‍ی‍س‍ت‍روس‌، ح‍وزه‌ م‍ان‍وئ‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و طرز اجرای مسابقات
شعبانی بهار، غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ش۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انشان شناسی فرهنگی
وای ولو، فرانک رابرت ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۳۱۶‬,‭و۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی راهنمای مربیگری در دومیدانی
بالیستروس ، حوزه مانوئل ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۰۶۰/۶۷۵‬,‭‌م۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
صفاکیش همدانی ، غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ص۷‌ح۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
اسمعیلی ،حمید ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
کاظمی ،ایرج ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی
مورتی ،کاتا.ام ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیات النساء، یا، زن در قرآن
علمشاهی ، مولوده ؛  دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭ز۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خدمات تحویل مدرک : دیدگاه های صاحبنظران
همدان دانشگاه بوعلی سینا، اداره انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌ک۹‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تربیت بدنی
شعبانی ، بهار ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا، اداره انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۳۴۱‬,‭‌ش۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک
اخوان ،قدیر ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری الکترونیکی مبانی ، طراحی ، اجرا و ارزشیابی
سراجی ، فرهاد ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۴۳‬,‭‌س۵‌ی۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک