کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ام‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ب‍ک‌ س‍لام‍ت‌ م‍ح‍ور
ن‍رم‌ اف‍زار ب‍س‍ک‍ام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
دی‍اب‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا ۰
ک‍ف‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍م‍ری‍ن‌ ب‍ا ان‍س‍داد ج‍ری‍ان‌ خ‍ون‌
م‍رگ‌ ن‍اگ‍ه‍ان‍ی‌
اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ق‍ره‌ ب‍اغ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍اج‍دار ق‍ن‍ب‍رآب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ س‍ق‍ی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۶۵-
ره‍ن‍م‍ا، ک‍ام‍ران‌
ه‍وگ‍ل‍وم‌، پ‍د
ن‍ظر زاده‌ اوغ‍از ، اح‍س‍ان‌
م‍وس‍وی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۶۶-
ده‍ق‍ان‌ زاده‌ س‍ورک‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۷۴-
ام‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا
 
ناشر:
خ‍اطره‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ت‍م‍ی‌ و ش‍رک‍ا
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران دیابتی از نوع II
امین زاده ، رضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۸۴-۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ت‌۸ال‍ف‌ /،ال‍ف‌ /۷۱ ،ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرگ ناگهانی
هوگلوم ، پد ؛  مشهد خاطره   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۱۵۰‬,‭‌م۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
عباسیان سقی ، صادق ، ۱۳۶۵- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۲۵‌م۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای یادگیری حرکتی ، مفاهیم و کاربردها ( ریچارد ای . مگیل )
موسوی ، خلیل ، ۱۳۶۶- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۸‌م۳۸۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای آسیب شناسی ورزشی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۶۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای یادگیری حرکتی واجرا ازاصول تاتمرین ( ریچارد ای . اشمیت )
موسوی ، خلیل ، ۱۳۶۶- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۸‌م۳۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم راهنمای هوشمند پارکینگ با قابلیت مانیتورینگ
نظر زاده اوغاز ، احسان ؛  دانشگاه امام رضا مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: [۱۳۹۲ ]،۹س‌۶ن‌ /،ک‌ /۴۹۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تحلیلی نحوه گذران اوقات فراغت ورزشی کارمندان اداره کل آموزش و پرورش شهر مشهد
قره باغی ، حسین ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶ ،۶م‌۴ق‌ /،ال‍ف‌ /۱۵۰۸،م‍دی‍ری‍ت‌ورزش‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تمرین با محدودیت جریان خون
دهقان زاده سورکی ، رضا، ۱۳۷۴- ؛  تهران شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭د۹۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش بوستان های شهری در ارتقای سبک زندگی سلامت محور شهروندان مشارکت کننده در فعالیت های تفریحی - ورزشی
رهنما، کامران ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷ ،۷ن‌۹ر /،ال‍ف‌ /۱۷۴۴،اوق‍ات‌ف‍راغ‍ت‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ترس از ارزیابی منفی و تصویر بدنی بر کفایت اجتماعی در فعالیت های تفریحی و ورزشی دانش آموزان شهرستان جوین
تاجدار قنبرآبادی ، حسن ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶ ،۲ت‌۲ت‌ /،ال‍ف‌ /۱۸۱۴،اوق‍ات‌ف‍راغ‍ت‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک