کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ت‍اری‍خ‌
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
روس‍و، پ‍ی‍ر،۱۹۰۵ - م‌
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف فارسی
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران امیرکبیر، شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌م۶د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنایع و اختراعات
روسو، پیر،۱۹۰۵ - م ؛  تهران امیرکبیر، شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۵‬,‭ر۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک