کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍وت‍ب‍ال‌ - م‍رب‍ی‍گ‍ری‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
آزم‍ون‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ا -- ت‍وس‍ع‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ن‍وآوری‌
ش‍ه‍ره‍ای‌ ب‍زرگ‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ای‍ن‍ت‍ل‌ ۸۰۵۱ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
م‍خ‍اب‍رات‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
ال‍ون‍دی‌، ج‍اب‍ر
غ‍زل‍ی‌، طی‍ب‍ه‌
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا
ل‍طف‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
ش‍م‍س‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۵۳-
ج‍ن‍اب‍ی‌ اس‍ک‍وی‍ی‌، ق‍اس‍م‌
پ‍روک‍ی‍س‌، ج‍ان‌ ج‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍وس‍وی‌، ال‍ه‍ام‌، ۱۳۵۹-
م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۴۴-
رح‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۹-
م‍م‍ت‍ح‍ن‌ ف‍خ‍رای‍ی‌، ام‍ی‍د
وی‍ن‍ت‍رب‍ون‌، دی‌.ای‌.
واک‍ر، ج‍ی‍رل‌، ۱۹۴۵ - م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ک‍ت‍اب‌ آراد:ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌: آدی‍ش‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌:ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌: آراد ک‍ت‍اب‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ه‍م‍دان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ف‍ک‍ر خ‍لاق‌(ن‍وی‍ن‌): ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ (ن‍وی‍ن‌): ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍وی‍ا: ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی سرز [صحیح :سیرز] - زیمانسکی ، هیو یانگ
جنابی اسکویی ، قاسم ؛  تهران فکر خلاق (نوین ): امید انقلاب   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۹‌ف۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر ۸۰۵۱ با پروژه های ۱۰۰ عملی
الوندی ، جابر ؛  تهران کتاب آراد:امید انقلاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری
ممتحن فخرایی ، امید ؛  تهران موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی - امید انقلاب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۷۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مربیان تاکتیک گرا، مربیان استراتژیک
قلی پور، غلامرضا ؛  تهران موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی : امید انقلاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۹۴۳/۸‬,‭‌ق۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح و تحلیل کامل مسائل مبانی فیزیک
جنابی اسکویی ، قاسم ؛  تهران امید انقلاب : پژوهشگران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌م۲۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی ( ۲ )
حسینی موسوی ، الهام ، ۱۳۵۹- ؛  تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی :امید انقلاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ع۸۲‌م۶۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده
ایران . قوانین و احکام ؛  تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی : امید انقلاب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات معماری نویفرت = Architect's data 2013
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلان شهر، ویژگی ها و مفاهیم
رحمانی ، محمد، ۱۳۴۹- ؛  تهران امید انقلاب : دانشگاه آزاد اسلامی . واحد همدان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۳۰‬,‭ر۳‌ک۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شهر با مفاهیم توسعه
رحمانی ، محمد، ۱۳۴۹- ؛  تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۷۱‬,‭ر۳‌ش۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای فرانوگرایی در برنامه ریزی شهری
مشکینی ، ابوالفضل ، ۱۳۴۴- ؛  تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۶‬,‭‌م۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
اطلاعات معماری نویفرت = Architect's data 2013 [منبع الکترونیکی ]
تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۷ ال‍ف‌۹ن‌ /، ۱۵۱ ، HT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح کامل مسایل سیستم های کنترل (بنجامین کو)
لطفی ، الهه ؛  تهران امید انقلاب : آدیش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ک۹‌س۹۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی سرز [صحیح :سیرز] - زیمانسکی ، هیو یانگ ، فریدمن
جنابی اسکویی ، قاسم ؛  تهران موسسه انتشاراتی فرهنگی فکر خلاق (نوین ): امید انقلاب   ، ۱۳۸۴-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۹‌ف۹۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سیستمهای مخابراتی
پروکیس ، جان جی ؛  تهران امید انقلاب : آراد کتاب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۶‬,‭ال‍ف‌۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
امنیت ، نقش رسانه و توریسم ایران
غزلی ، طیبه ؛  تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آزمون استخدامی آموزش و پرورش : شغل " آموزگار ابتدایی " مطابق سرفصل های سازمان سنجش آموزش کشور اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
شمس ، محمود، ۱۳۵۳- ؛  تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۱۳آ۴۴۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح کامل مسایل مبانی اقتصادسنجی ( ۱ و۲ ) (دامودار گجراتی )
تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌گ۳‌م۲۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان
وینتربون ، دی .ای . ؛  تهران علوم پویا: امید انقلاب   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭و۹۳‌ت۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
واکر، جیرل ، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۳‬,‭‍ه۲‌م۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2