کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ ، ع‍ل‍ی‌ ، ره‍ب‍رج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ۱۳۱۸ -- - دی‍دگ‍اه‌ درب‍اره‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ - ای‍ران‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
غ‍زل‍ی‌، طی‍ب‍ه‌
روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
س‍اری‍خ‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۴-
س‍ل‍م‍ان‌ خ‍اک‍س‍ار، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران
روحانی ، حسن ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۷۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حکومت ، فرد و امنیت
سلمان خاکسار، عبدالحمید ؛  تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۸۵۳‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فناوری و قدرت ملی (چالش ها و راهبردها)
تهران دانشگاه عالی دفاع ملی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ف۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی از دریچه عمومی بر مبحث امنیت
ساریخانی ، یدالله ، ۱۳۶۴- ؛  تهران موسسه انتشاراتی جهان جام جم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۱۰/۵‬,‭‌س۱۴‌ن۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
امنیت ، نقش رسانه و توریسم ایران
غزلی ، طیبه ؛  تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک